Bestemmingsplan

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
  Wij hebben bij uw gemeente, provincie of waterschap geen informatie gevonden over dit onderwerp.

  Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen? In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen.

  Bestemmingsplan inzien

  U kunt de bestemmingsplannen van provincies, gemeenten en Rijk inzien op de website Ruimtelijkeplannen.nlExterne link. Ook kunt u bij uw eigen gemeente structuurvisies en (ontwerp)bestemmingsplannen van uw omgeving bekijken. In een structuurvisie staat een beschrijving van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

  Inspraak bij bestemmingsplan

  Als uw gemeente een bestemmingsplan wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor (de toekomst van) uw bedrijf. Voordat de gemeente het bestemmingsplan vaststelt, is er een inspraakprocedureExterne link. U heeft 6 weken om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven. De gemeente bekijkt vervolgens de reacties en maakt een definitief bestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

  Schade door bestemmingsplan

  Geeft de gemeente een andere bestemming aan uw pand? Dan kunt u hierdoor planschadeExterne link lijden. Uw gebouw kan minder waard worden. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) schadevergoeding. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

  Bedrijfsverplaatsing en onteigening

  Is uw bedrijf in of vlakbij de bebouwde kom gevestigd? Dan kan de gemeente u vragen of u uw bedrijf wilt verplaatsen. Soms heeft de overheid grond nodig, en moet uw bedrijf een andere locatie krijgen. U wordt dan onteigendExterne link. U krijgt hiervoor een schadevergoeding. Voor onteigening moet altijd eerst het bestemmingsplan veranderd worden.

  Verkoop van grond bij voorkeursrecht

  Soms heeft de overheid uw grond nodig, bijvoorbeeld om er een weg aan te leggen. De overheid (gemeente, provincie of Rijk) kan dan een voorkeursrecht op uw grond vestigen. Als dat het geval is, krijgt u dat te horen. Gaat u uw grond verkopen, en geldt er voorkeursrecht? Dan moet u deze eerst aan de betrokken overheid aanbieden.

  Bestemmingsplan veranderen

  Wilt u gaan bouwen, verbouwen of uitbreiden? En passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning krijgen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente ook vragen het bestemmingsplan te veranderen. Heeft u de omgevingsvergunning aangevraagd? Dan vraagt uw gemeente daarna een watertoetsExterne link voor u aan bij de waterbeheerder. De waterbeheerder toetst of de aanvraag genoeg rekening houdt met wateraspecten.

  Exploitatieplan en plankosten

  In het exploitatieplan staat hoeveel kosten gemeenten maximaal mogen rekenen voor het bouwen en verbouwen van van openbare voorzieningen. Als ontwikkelaar en bouwer kunt u de plankosten inschatten met de plankostenscan van de VNGExterne link.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven