Eigenrisicodrager worden voor werknemersverzekeringen (ERD)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of u verzekert zich (deels) hiervoor. Dat doet u bij een particuliere verzekeraar.

WGA en ZW

U kunt eigenrisicodrager wordenExterne link voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als u dat ook bent voor de WGA en andersom. Bekijk de checklist Eigen risico dragen WGAExterne link van UWV.

Het eigenrisicodragerschap voor de WGA geldt alleen voor werknemers met een vast dienstverband. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u een gedifferentieerde premie WerkhervattingskasExterne link (Whk). Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie WhkExterne link van UWV schat u de hoogte van deze premie. Ook gaat u risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers en flexwerkers met een ZW- of WGA-uitkering.

Terugkeerpremie

Keert u na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug naar UWV? Dan betaalt u een terugkeerpremie. De hoogte hiervan is minimaal de helft van de voor u geldende sectorale premie ZW.

Let op: Betaalt u bij ziekte van uw werknemer 2 jaar lang het loon door? Dan bent u geen eigenrisicodrager voor de ZW. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor iedere werkgever.

Eigenrisicodrager worden

Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn.

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven