Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels kinderopvang gelden ook voor ouderparticipatiecrèche

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Werkt u in een ouderparticipatiecrèche (opc)? Kinderopvangvoorzieningen waar ouders met elkaar de opvang voor hun kinderen op zich nemen, gaan officieel vallen onder de Wet Kinderopvang. De eisen die aan de kwaliteit van kinderopvang worden gesteld gaan zo ook gelden voor ouderparticipatiecrèches (opc’s).

De opc’s hoeven niet te voldoen aan 2 kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko):

  • de opleidingseis voor beroepskrachten
  • het vastegezichtencriterium

In plaats daarvan moeten opc’s op een andere manier continuïteit en kwaliteit laten zien. In het pedagogisch beleidsplan moeten de opc’s onder andere opschrijven:

  • hoe zij de opleiding van de ouders regelen
  • hoe zij stabiliteit bieden aan de kinderen
  • hoe de opc’s intern georganiseerd zijn

Alle andere huidige en toekomstige - voor kinderopvang geldende - kwaliteitseisen gelden ook voor opc’s.

Voor wie?

  • ouderparticipatiecrèches (opc’s)
  • ondernemers in de kinderopvang

Wanneer?

Wanneer de wijziging van de Wet Kinderopvang ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven