Dit artikel is gerelateerd aan:

Regels kinderopvang gelden ook voor ouderparticipatiecrèche

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 juli 2021

Wat is er veranderd?

Werkt u in een ouderparticipatiecrèche (opc)? Kinderopvangvoorzieningen waar ouders met elkaar de opvang voor hun kinderen op zich nemen, vallen nu officieel onder de Wet Kinderopvang. De eisen die aan de kwaliteit van kinderopvang worden gesteld, gelden nu ook voor ouderparticipatiecrèches (opc’s).

De opc’s hoeven niet te voldoen aan 2 kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang (Wko):

  • de opleidingseis voor beroepskrachten
  • het vastegezichtencriterium

In plaats daarvan moeten opc’s op een andere manier continuïteit en kwaliteit laten zien. In het pedagogisch beleidsplan moeten de opc’s onder andere opschrijven:

  • hoe zij de opleiding van de ouders regelen
  • hoe zij stabiliteit bieden aan de kinderen
  • hoe de opc’s intern georganiseerd zijn

Alle andere huidige en toekomstige - voor kinderopvang geldende - kwaliteitseisen gelden ook voor opc’s.

Voor wie?

  • ouderparticipatiecrèches (opc’s)
  • ondernemers in de kinderopvang

Wanneer?

De wijziging van de Wet Kinderopvang is ingegaan op 1 juli 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven