Wanneer en hoe wordt een lege rechtspersoon ontbonden?

Deze informatie is geplaatst door

KVK

± 1 min lezen

Verplichte ontbinding bij voldoende redenen

De KvK is verplicht een rechtspersoon die in het Handelsregister staat ingeschreven te ontbinden, als na onderzoek blijkt dat hiervoor minstens 2 van de volgende redenen zijn:

  • Er is minimaal 1 jaar geen bestuurder in het Handelsregister ingeschreven en geen opgave tot inschrijving gedaan óf de bestuurder is overleden of minstens 1 jaar niet bereikbaar geweest op het adres uit het Handelsregister of de bevolkingsadministratie.
  • De rechtspersoon heeft minstens 1 jaar niet voldaan aan de verplichting om de jaarstukken openbaar te maken (geldt niet voor verenigingen en stichtingen).
  • De rechtspersoon heeft minstens 1 jaar geen gehoor gegeven aan een aanmaning om aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting (geldt niet voor verenigingen en stichtingen).
  • De rechtspersoon is niet meer bereikbaar op het adres dat in het handelsregister staat, terwijl er ook geen wijziging bekend is.

Procedure ontbinding

Als een lege rechtspersoon volgens de Kamer van Koophandel voor ontbinding in aanmerking komt, dan wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de rechtspersoon en de ingeschreven bestuurders. Hierbij wordt aangegeven welke ontbindingsgronden er zijn.

De rechtspersoon krijgt de mogelijkheid om de ontbindingsgronden binnen 8 weken ongedaan te maken. Als er na die periode nog steeds meer dan 1 ontbindingsomstandigheid is, dan moet de KvK de rechtspersoon ontbinden.

Ongedaan maken van de ontbindingsgronden

De lege rechtspersoon krijgt in de brief van de KvK de mogelijkheid om de ontbindingsgronden binnen 8 weken ongedaan te maken. Als er na 8 weken nog steeds meer dan één ontbindingsomstandigheid is, dan móet de KvK de rechtspersoon ontbinden.

Ontbindingsbeschikking en publicatie

Het ontbinden gaat via een 'ontbindingsbeschikking'. Die wordt bekendgemaakt aan de bestuurders en rechtspersoon. De ontbinding wordt ingeschreven in het Handelsregister en gepubliceerd in de Staatscourant.

Bezwaar maken tegen de ontbinding

Een (bestuurder van) een rechtspersoon kan een bezwaarschrift tegen de ontbindingsbeschikking indienen bij de KvK. Dit moet binnen 6 weken. De KvK bepaalt of dit bezwaar gegrond is en de ontbindingsbeschikking ongedaan gemaakt moet worden. Als de KvK besluit dat het bezwaar niet gegrond is, dan kan (de bestuurder van) de rechtspersoon tegen dit besluit in beroep gaan bij het 'College van Beroep voor het Bedrijfsleven' in Den Haag.

Deze informatie is geplaatst door

KVK