Disclaimer

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
4 min lezen

Deze informatie is geplaatst door de partners van Ondernemersplein:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Belastingdienst
  • Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Kamer van Koophandel
  • UWV
  • Dienst Wegverkeer (RDW)
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Via Ondernemersplein vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Zodat u niet steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. Dat is wat veel ondernemers willen. En dat is ook wat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u wil bieden, samen met de partners van Ondernemersplein.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Ondernemersplein.kvk.nl die wordt beheerd door de Kamer van Koophandel (KVK). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Via Ondernemersplein.kvk.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel KVK en de partners van Ondernemersplein zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan KVK niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

KVK garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. KVK wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Pagina's met het logo van Your Europe

Op sommige pagina's op deze website staat een logo van Your Europe:

Your Europe logoYour Europe logo

De onderwerpen op deze pagina's zijn door de Europese Commissie aangemerkt als essentieel voor ondernemers uit lidstaten van de Europese Unie. EU-ondernemers kunnen deze pagina's vinden via de website Your Europe. Your Europe maakt informatie over ondernemen in een andere lidstaat digitaal toegankelijk. En geeft hiermee invulling aan de EU-verordening Single Digital Gateway (SDG). De informatie is ook in het Engels beschikbaar via Business.gov.nl.

KVK en de partners van Ondernemersplein doen er alles aan om deze pagina's actueel en inhoudelijk correct te houden. Komt u toch iets tegen dat niet duidelijk, niet juist of verouderd is? Dan stellen wij het op prijs als u dat ons laat weten via redactie@ondernemersplein.nl.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer KVK links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door KVK worden aanbevolen. KVK aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door KVK niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij KVK en/of Samenwerkende Partners van Ondernemersplein. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KVK of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik

Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op Ondernemersplein is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming van KVK en/of Samenwerkende Partners van Ondernemersplein. Daarvoor dient dus wel de betreffende hyperlink te worden gebruikt naar de content op Ondernemersplein.kvk.nl.

Wijzigingen

KVK behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens

E-mail: redactie@ondernemersplein.nl

Postadres:

Kamer van Koophandel (KVK)

Postbus 48

3500 AA Utrecht

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ondernemersplein