Omgevingsrecht gaat op in Omgevingswet

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat verandert er?

De Omgevingswet moet het makkelijker maker om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in 1 Omgevingswet.

Dit betekent:

  • snellere en goedkopere besluitvorming;
  • betere oplossingen voor maatschappelijke opgaven;
  • betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden;
  • vereenvoudiging van regels door aansluiting bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels;
  • meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk.

Aanvragen vergunning

U kunt straks volgens de Omgevingswet eenvoudiger vergunningen aanvragen: 1 aanvraag, 1 loket en 1 besluit. De procedures voor vergunningen gaan van 26 naar 8 weken.

Bedrijven moeten onderzoek doen om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project. Volgens de Omgevingswet zijn die onderzoeksgegevens straks langer geldig en sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig.

Nieuwe regeling voor nadeelcompensatie

In de Omgevingswet komt een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie. Die regeling zegt wanneer de overheid schade moet vergoeden die ontstaat door een besluit dat de overheid genomen heeft. De nieuwe schaderegeling is een aanvulling op de regeling in Algemene wet bestuursrecht (Awb). De nadeelcompensatie onder de Omgevingswet heeft voorrang op de regeling uit de Awb. Voor de wetten die helemaal opgaan in de Omgevingswet en al een eigen regeling voor nadeelcompensatie hadden, geldt straks de nieuwe schaderegeling van de Omgevingswet.

Wetgeving

26 bestaande wetten, zoals de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening, gaan geheel of deels op in de nieuwe Omgevingswet. De Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij verdwijnen.

Voor wie?

  • alle bedrijven

Wanneer?

De wet treedt op 1 januari 2021 in werking.

Let op: De ingangsdatum van een (wets)wijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. In 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De Omgevingswet is gepubliceerd in het Staatsblad. Er moeten nog een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. De wet treedt in 2021 in werking.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven