Inschrijven in het UBO-register

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 3 min lezen

Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO's. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie of er zeggenschap over hebben. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Het UBO-register draagt ook bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financiering van terrorisme.

Wat is een UBO?

UBO betekent ultimate beneficial owner en is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. De UBO is de uiteindelijke eigenaar van een organisatie of heeft zeggenschap over een organisatie. Bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang in een vof of maatschap.

Moet u UBO's inschrijven, maar is er niemand met meer dan 25% belang in uw organisatie? Dan schrijft u alle hoger leidinggevenden in als UBO's van de organisatie. Dit kan alleen als deze personen ingeschreven staan in het Handelsregister als statutair bestuurders. U hoeft geen documenten waaruit het belang blijkt toe te voegen aan de opgave.

Organisaties die UBO's moeten inschrijven

Heeft uw organisatie 1 van de volgende rechtsvormen, dan bent u verplicht om UBO's in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid; met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is. Als dit bekend is, worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Organisaties die geen UBO-opgaveplicht hebben

Heeft uw organisatie 1 van de volgende rechtsvormen, dan heeft u geen opgaveplicht:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

UBO inschrijven

U kunt uw UBO's tot 27 maart 2022 inschrijven in het UBO-register bij KVK. Alleen de tekenbevoegde in uw organisatie mag dat doen. Opgaveplichtige organisaties moeten minimaal 1 UBO in het UBO-register geregistreerd hebben. Startende organisaties schrijven de UBO's in als zij zich inschrijven in het Handelsregister van KVK, of bij de notaris.

Welke documenten moet u inleveren?

Het verschilt per rechtsvorm welke documenten u moet aanleveren voor de UBO-opgave. U leest hier meer over op de website van KVK.

Buitenlandse UBO inschrijven

U moet een buitenlander die belang heeft in uw in Nederland gevestigde bedrijf ook inschrijven in het UBO-register. Het maakt niet uit of deze persoon woonachtig is in Nederland of in het buitenland.

UBO wijzigen of uitschrijven

U kunt UBO-gegevens ook wijzigen. Bijvoorbeeld als het belang van UBO’s in uw organisatie wijzigt. Ook kunt u personen uitschrijven, omdat zij geen UBO meer zijn. Wijziging van UBO-gegevens en uitschrijven van UBO’s moet binnen 7 dagen nadat deze van kracht is.

Openbaar UBO-register

Een deel van de UBO-gegevens is openbaar. Het gaat om deze gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en –jaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • de aard en omvang van het belang

Om deze gegevens in te kunnen zien, moet u bij KVK een uittreksel uit het UBO-register bestellen. De rest van het UBO-register is alleen in te zien door bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Buitenlandse rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen met alleen vestigingen in Nederland zijn niet verplicht om UBO’s in Nederland te registreren. Buitenlandse rechtspersonen - zoals een Ltd of GmbH - die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hebben ook geen registratieplicht in Nederland.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)