Melden bodemsanering en graven in verontreinigde bodem

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 7 mei 2024
3 min lezen
English version

Gaat u vervuilde bodem saneren (herstellen)? Of graven in verontreinigde bodem? Dan gelden er regels en moet u een melding doen en informatie aanleveren bij de gemeente via het Omgevingsloket.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Bodem saneren

Gaat u de bodem saneren? U bent bijvoorbeeld verplicht om de bodem te saneren, omdat u wilt bouwen op verontreinigde grond. Of u wilt vrijwillig de bodem saneren omdat u bouwgrond of een gebouw gaat verkopen.

Er zijn verschillende manieren om een bodemsanering te doen:

 • U verwijdert de vervuilde grond.
 • U dekt de vervuilde grond af. Dat doet u met een laag schone grond van 1 meter dik of bijvoorbeeld een laag beton, tegels of asfalt.

Wilt u op een andere manier de bodem saneren? Bijvoorbeeld omdat die manier voordelen heeft, zoals een kortere doorlooptijd, lagere kosten, of minder overlast voor mensen in de buurt? Dan vraagt u een maatwerkvoorschrift aan. Een maatwerkvoorschrift betekent dat het bevoegd gezag (de gemeente, provincie of het waterschap) afwijkt van de algemene regels. U vraagt een maatwerkvoorschrift aan via het Omgevingsloket.

Meldplicht en informatieplicht saneren

Bij een bodemsanering geldt een meldplicht en een informatieplicht. U moet uw gegevens aanleveren en een melding doen bij het Omgevingsloket. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u aan het saneren begint.

U doet daarna nog een melding als:

 • u begint met de sanering
 • er iets in de saneringswerkzaamheden verandert
 • u klaar bent met de werkzaamheden

Saneringsverslag

Na de sanering levert u een saneringsverslag (evaluatieverslag) in. Ook moet u zich houden aan andere regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

 • U moet eerst bodemonderzoek laten doen.
 • Een bedrijf moet erkenning hebben om de sanering uit te voeren volgens beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000.
 • Een bedrijf moet erkenning hebben volgens beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 6000 om de milieukundige begeleiding te doen. Dit bedrijf maakt ook het saneringsverslag.

Bekijk via het zoekmenu erkenningen van loket Rijkswaterstaat of een bedrijf erkend is.

Graven in verontreinigde bodem

Gaat u graven in verontreinigde bodem? Dan hangt het af van de hoeveelheid grond en hoe vervuild de bodem is welke regels er gelden.

 • Voor 25 m3 grond of minder bepaalt de gemeente welke regels gelden. Die regels staan in het omgevingsplan. Of neem contact op met de gemeente.
 • Gaat het om meer dan 25 m3, dan gelden de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Graaft u in totaal meer dan 25 m3 grond af? Dan moet u voordat u gaat graven meestal een bodemonderzoek laten doen. Dat onderzoek bepaalt de zogenoemde interventiewaarde bodemkwaliteit. Die waarde geeft aan hoe vervuild de bodem is en of die vervuiling mogelijk risico’s oplevert voor mens, plant, of dier.

Meldplicht en informatieplicht graven

Is de bodemkwaliteit van de bodem waarin u gaat graven kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde? Dan moet u informatie aanleveren via het Omgevingsloket (informatieplicht) voordat u begint met graven. Als u alleen tijdelijk grond afgraaft en weer terugstort dan heeft u geen informatieplicht.

Gaat u graven in een bodem met een bodemkwaliteit boven de interventiewaarde? Dan gelden er strengere regels:

 • U heeft een meldplicht en een informatieplicht voordat u begint met graven.
 • U heeft een informatieplicht wanneer u klaar bent met graven.
 • De aannemer die het werk uitvoert moet erkenning hebben om het werk te doen volgens beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000.
 • In sommige gevallen moet een bedrijf erkenning hebben volgens beoordelingsrichtlijn BRK SIKB 6000 om de milieukundige begeleiding te doen.

Bekijk via het zoekmenu erkenningen van loket Rijkswaterstaat of een bedrijf erkend is.

Overgangsrecht saneren en graven

Soms geldt voor saneren en graven overgangsrecht. Bijvoorbeeld bij locaties die voor 1 januari 2024 de beschikking ‘ernst en spoed’ hebben gekregen. En voor saneringen waarvan de uitvoering is begonnen voor 1 januari 2024. Dan gelden de regels uit de Wet bodembescherming (Wbb) nog, in plaats van de regels uit de Omgevingswet. Het melden van werkzaamheden die onder het overgangsrecht vallen doet u bij het bevoegd gezag Wbb.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

U kunt de melding voor bodemsanering tijdelijk niet met de Berichtenbox doen. De Berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De Berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: