Bescherming van cultuurhistorische voorwerpen en verzamelingen (Erfgoedwet)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een voorwerp of een verzameling met waarde voor de Nederlandse cultuur of wetenschap? Dan kan de minister besluiten die op te nemen in een register. U heeft dan een aantal rechten en plichten.

In het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen zijn voorwerpen of verzamelingen opgenomen die van waarde zijn voor cultuur of wetenschap.

Uw voorwerp of verzameling staat in het register

Heeft u 1 of meer voorwerpen die in het register staan? U heeft dan bepaalde plichten:

  • Bij vermissing, diefstal, tijdelijke uitleen of verkoop binnen Nederland moet u de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inlichten.
  • Als u het voorwerp tijdelijk uitleent, moet u een bruikleenovereenkomst opstellen.
  • Brengt u uw voorwerp of verzameling tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of restauratie? Dan moet u ook een uitvoervergunning aanvragen bij de Belastingdienst.
  • Als u het voorwerp of de verzameling definitief uitvoert naar het buitenland, moet u toestemming vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Als uw voorwerpen in het register staan heeft u ook bepaalde rechten. U kunt subsidie aanvragen bij het Mondriaanfonds, bijvoorbeeld voor restauratie of conservering. Ook kunt u belastingvoordeel krijgen als u het voorwerp aan de staat schenkt.

Uw voorwerp of verzameling staat niet in het register

Heeft u een voorwerp of verzameling met bijzondere waarde voor cultuur of wetenschap en staat dat nog niet in het register? Een voorwerp of verzameling kan op 2 manieren beschermde status krijgen:

  • De minister van OCW kan besluiten beschermde status te geven. U krijgt daar bericht van en kunt er bezwaar tegen maken.
  • U kunt zelf beschermde status aanvragen.

Zodra een voorwerp of verzameling is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen, valt het onder de Erfgoedwet.

Toezicht

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed controleert of de Erfgoedwet wordt nageleefd. Zij inspecteert iedere vier jaar de beschermde cultuurgoederen. Ook informeert de inspectie de eigenaar over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, subsidies en beheervraagstukken.

Dit artikel is gerelateerd aan: