Dit artikel is gerelateerd aan:

Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

± 2 min lezen

Zorgaanbieders moeten goede zorg leveren. Gebeurt dat niet? Dan moet u als zorgaanbieder open zijn over fouten die er zijn gemaakt. U moet ook zorgvuldig omgaan met klachten over de zorg. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zegt wat goede zorg precies is en hoe u goede kwaliteit zorg levert. En wat u moet doen met klachten en bij incidenten.

Wat regelt de Wkkgz?

Het doel van de Wkkgz is veiligheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat u leert van incidenten. Als u klachten en fouten bespreekt met medewerkers en uw manier van werken verandert als dat nodig is, wordt de zorg beter.

Voor wie geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders zoals zorginstellingen en zelfstandig beroepsbeoefenaren zoals zzp’ers, huisartsen en fysiotherapeuten. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en voor aanbieders van cosmetische behandelingen. De Wkkgz geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Bekijk of u onder de Wkkgz valt.

Klachtenfunctionaris

U moet als zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben waar cliënten terecht kunnen met klachten. Als de klachtenfunctionaris het probleem niet kan oplossen, kan de cliënt naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan. U moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dit geldt ook als u zzp’er bent.

Incidenten melden en bespreken

U moet een systeem hebben waarbij uw medewerkers onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening veilig kunnen melden. Bijvoorbeeld (bijna-)ongelukken of medische technologie die niet goed werkt. Medewerkers kunnen zo ervaringen met elkaar bespreken en leren van fouten. U mag zelf bepalen hoe u dit organiseert.

Cliënt en cliëntendossier

Als er een fout is gemaakt, heeft een cliënt recht op uitleg en goede informatie van u als zorgaanbieder. U zet de fout in het cliëntendossier.

Geweld en disfunctioneren melden

U bent verplicht om geweld te melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen. U meldt dit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ontslaat u een medewerker voor ernstig disfunctioneren? Dan moet u dit ook melden.

Afspraken met uw medewerkers

U heeft als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor u werken. In de overeenkomst staan de eisen waaraan de zorgverlener moet voldoen. U bent verplicht het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker te controleren. U kunt bijvoorbeeld het BIG-register checken of een VOG aan uw nieuwe medewerker vragen.

Kwaliteitseisen zorginstellingen

Alle instellingen die zorg verlenen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dat staat niet alleen in de Wkkgz, maar ook bijvoorbeeld in de in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wet BIG.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport