Eisen aan zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Alle instellingen die zorg leveren volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uw zorginstelling moet aan de volgende eisen voldoen:

  • U levert zorg van een goed niveau. De zorg is tijdig, veilig en effectief.
  • Binnen 6 weken na de start van de zorg stelt u met de cliënt een zorgplanExternal link op. U bespreekt dit zorgplan regelmatig met de cliënt.
  • Uw instelling heeft een cliëntenraad.
  • Uw instelling heeft een klachtenregeling en een klachtencommissie.
  • Elk jaar vóór 1 juni maakt uw instelling een verslagExternal link. Hierin legt u verantwoording af over uw beleid en de kwaliteit van de zorg.

Checlist voor nieuwe zorgaanbieders

Gaat u een nieuwe zorgonderneming beginnen? Dan moet u weten waaraan uw zorgonderneming moet voldoen. De checklist van het CBIGExternal link geeft een globaal overzicht van wat u op orde moeten hebben voordat u zorg mag gaan verlenen die onder de Wkkgz valt.

Incidenten melden

Zorginstellingen zijn verplicht incidenten, zoals calamiteitenExternal link, geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren, te melden bij de IGZ. Deze verplichting geldt niet alleen voor instellingen die patiënten opnemen, maar bijvoorbeeld ook voor huisartsenposten en thuiszorgorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven