Bouwtechnische voorschriften voor mestbassins

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Wilt u een mestbassin (laten) bouwen? En mest opslaan? Dan moet u zich houden aan de regels om vervuiling van de bodem te voorkomen. Ook heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig, of u moet misschien een melding doen via het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Als u meer dan 3m3 mest opslaat voor langer dan 2 weken, dan moet u dat tenminste 4 weken van tevoren melden. Kijk in het Omgevingsloket of er uitzonderingen zijn voor uw situatie.

Regels voor mestbassins

Mestbassins kunnen onder de grond of boven de grond liggen. Het gaat bijvoorbeeld om opslag in een mestzak, een met folie omklede grondput of een mestsilo. Voor mestbassins gelden bouwtechnische regels.

Deze regels gaan over:

  • vervuiling van de grond
  • overlast door stank
  • vrijkomen van ammoniak
  • veiligheid van de constructie

Vervuiling van de grond voorkomen

De regels om schade aan de bodem te voorkomen, staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bijvoorbeeld:

  • Het bassin en de aansluitpunten moeten lekdicht zijn. Zo kan de mest niet in de grond lekken.
  • De materialen die u gebruikt, moeten tegen de meststoffen kunnen.
  • Staat het bassin helemaal of voor een deel boven het maaiveld? Dan moet u de binnenkant waterdicht maken met folie. Deze folie moet een certificaat hebben. U herkent deze folie aan een stempel met de code MB.

Bouwregels

Een mestbassin is een bouwwerk. Daarom gelden de regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). U moet bijvoorbeeld het bassin zo (laten) bouwen dat het tegen de krachten kan die ontstaan bij mestopslag. Daarnaast heeft u een zorgplicht. Dat betekent dat u het mestbassin en de afdekking regelmatig moet controleren. Als u beschadigingen vindt, moet u die direct oplossen.

Overlast door stank voorkomen

U moet geuroverlast voorkomen en verminderen. Dat doet u door het bassin op een minimum afstand te bouwen van woningen. Hoe ver die minimumafstand is, hangt af van hoe groot het mestbassin is.

Mestbassin afdekken tegen ammoniakuitstoot

Bij de opslag van mest komt de schadelijke stof ammoniak in de lucht. Daarom zijn er regels om de uitstoot te verminderen. Maatregelen die u moet nemen zijn:

  • De bassins afdekken zodat er minder ammoniak in de lucht kan komen. Wel mogen er openingen zijn zodat gassen kunnen ontsnappen (ontluchting).
  • De mestopslag bouwen op de minimumafstand van Natura 2000-gebieden. Of andere gebieden die de provincie als kwetsbaar heeft aangewezen.

Dit artikel is gerelateerd aan: