De vereniging

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek

De vereniging

Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Organisatie van een vereniging

 • Een vereniging heeft minstens 2 leden.
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
 • De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering.
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Soorten verenigingen

Er zijn 2 soorten verenigingen:

1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten. Hierin staan in ieder geval:

 • naam en vestigingsplaats
 • doel (het maken van winst om onder de leden te verdelen kan geen doel zijn)
 • verplichtingen van de leden
 • wijze waarop de algemene vergadering bijeen wordt geroepen
 • regels voor benoeming en ontslag bestuurders
 • bestemming van het overschot na ontbinding

Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het HandelsregisterExterne link. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid heeft dezelfde rechten en plichten als een burger. Een dergelijke vereniging kan registergoederen op naam krijgen, erven en bijvoorbeeld leningen aangaan. Subsidie verstrekkende instanties eisen vaak dat er sprake moet zijn van volledige rechtsbevoegdheid. Check van te voren of de verenigingsnaamExterne link mogelijk is en of de domeinnaam vrij is.

2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

Inschrijving Handelsregister

Heeft uw vereniging volledige rechtsbevoegdheid? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. U bent persoonlijk aansprakelijk zolang u dit niet heeft gedaan. Meestal verzorgt de notaris de inschrijving, maar vraag hier wel bevestiging van. Geef bestuurswisselingen binnen 8 dagen door aan KVK. Afgetreden bestuurders die nog in het Handelsregister staan, lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld. Meer over inschrijvenExterne link.

Belastingen

Een vereniging met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Eventuele winst van de vereniging moet ten goede komen aan het doel. Of een vereniging btw moet betalen, hangt af van de specifieke situatie. Bekijk voor meer informatie de website van de BelastingdienstExterne link.

Deponeren jaarrekening

Een vereniging die een onderneming drijft, moet bij een bepaalde omzet een jaarrekening deponeren. Externe link

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een vereniging is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister. Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Bestuurders en werknemers

Verenigingen kunnen werknemers in dienst hebben. De bestuurders zijn in principe niet in loondienst en vallen dus niet onder de werknemersverzekeringen.

Vereniging beëindigen

Wilt u de vereniging beëindigen? Dan moet u eerst de rechtspersoon ontbinden.

Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, bijvoorbeeld door het ontbreken van leden of bij faillissement. De spelregels hiervoor staan in de statuten vermeld.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

De coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende regels gelden.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Alle appartementseigenaars in Nederland zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. De VvE heeft tevens een aantal verplichtingen. Minimaal moet er één keer per jaar vergaderd worden en daarnaast moet de VvE een reservefonds opbouwen én een jaarrekening opstellen. Elke VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Functionaris of bestuurder inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Hier vindt u meer informatie over het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van bestuurdersExterne link.

Wat is het verschil tussen een vereniging of stichting

In het algemeen kiest men een vereniging als mensen samen maatschappelijke activiteiten willen ondernemen, zoals bijvoorbeeld bij een sport- of buurtvereniging. Een stichting richt men meestal op om een ideëel doel te behalen of zich daarvoor in te zetten. Denk aan diverse goede doelen stichtingen. Tussen beide rechtsvormen bestaan verschillen en voor beiden gelden andere regels. Een stichting richt u verplicht op via de notaris en schrijft u in bij KVK. Bij een vereniging hoeft dat niet. Het wordt wel aangeraden. Op die manier beperkt u de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Een vereniging heeft leden. Een stichting niet, die heeft alleen een bestuur. De leden van de vereniging kiezen het bestuur. Daardoor heeft een vereniging in de praktijk een meer democratisch karakter maar gaat besluitvorming moeizamer omdat leden bij belangrijke besluiten ook een stem hebben. Bij een stichting beslist het bestuur.

Feiten en cijfers: hoeveel verenigingen en stichtingen zijn er?

De grafiek toont het aantal verenigingen en stichtingen in Nederland per kwartaal. Dit aantal neemt gestaag toe. In 2019 kwam het aantal voor het eerst boven de 40 duizend.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek