Ontbinding van een rechtspersoon

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Ontbinding door een besluit

Om een rechtspersoon te ontbinden is in de meeste gevallen een formeel besluit nodig. Wie dat besluit mag nemen, ligt aan het type rechtspersoon:

  • Bij een nv of bv neemt de algemene aandeelhoudersvergadering het besluit.
  • Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij neemt de ledenvergadering het besluit.
  • Bij een stichting neemt het bestuur het besluit.

Ontbinding door ontbreken van leden of door een bepaling in de statuten

Voor het ontbinden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is er soms geen besluit nodig. Deze moeten direct worden ontbonden als ze geen leden meer hebben. Soms staat in de statuten dat de rechtspersoon bij een specifieke gebeurtenis moet worden opgeheven, bijvoorbeeld als bij een stichting het doel is bereikt.

Beëindiging van de rechtspersoon

De ontbinding van een rechtspersoon gaat vooraf aan de beëindiging. Een ontbonden rechtspersoon houdt niet direct op te bestaan, behalve als er op het moment van ontbinding geen vermogen is. Is er wel vermogen? Dan moeten eerst schulden en uitkeringen betaald worden (vereffening). De rechtspersoon blijft voortbestaan tot dit gebeurd is.

Als de rechtspersoon is opgehouden te bestaan en er blijken achteraf nog schuldeisers en of baten te zijn, dan kan de vereffening worden heropend. In dat geval herleeft de rechtspersoon (maar blijft ontbonden) voor het afwikkelen van de vereffening. Belanghebbenden kunnen de rechtbank dan verzoeken de vereffening te heropenen.

Voor ontbinding en beëindiging hoeft u niet naar de notaris. Houd rekening met fiscaal afrekenen wanneer u uw onderneming stopt en de rechtspersoon ophoudt te bestaan.

Vereffenaars

De bestuurders van de ontbonden vennootschap vereffenen het vermogen van de rechtspersoon. In de statuten kan staan dat ook andere personen vereffenaar zijn. Als er geen vereffenaar is, benoemt de rechtbank er een. Dit gebeurt op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

Als alle schulden worden afgelost en er blijft vervolgens nog vermogen over, dan keert de vereffenaar dit uit aan eventuele aandeelhouders of gerechtigden (tenzij de statuten anders bepalen). Voor meer informatie over vereffenaars lees de Factsheet over 'Ontbinding rechtspersonen'(pdf mei 2018).

Vanaf 2020 regelgeving turboliquidaties

Ter voorkoming van onder meer het misbruik van lege rechtspersonen komt er in 2020 een wetswijziging. Hierdoor krijgen schuldeisers meer rechten bij turboliquidaties. Daarnaast moeten bedrijven vanaf 2020 duidelijk kunnen aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk was en wordt het bestuur van een organisatie verplicht een slotbalans op te stellen.

Ontbinding van lege rechtspersonen door de KvK

Onder bepaalde voorwaarden moet KvK lege rechtspersonen ontbinden.

Personenvennootschappen

Voor het beëindigen van personenvennootschappen zoals een vof, maatschap of commanditaire vennootschap gelden andere regels.

Deze informatie is geplaatst door

KVK