Gevaarlijke stoffen opslaan

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor mens of milieu, bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Gaat u gevaarlijke stoffen opslaan? Dan hebt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting nodig. U moet zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheerExternal link en het Bouwbesluit 2012. In de Publicatiereeks gevaarlijke stoffenExternal link (PGS) vindt u richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen.

Grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan

Hebt u grote hoeveelheden gevaarlijke (chemische) stoffen in beheer? Dan geldt aanvullende regelgevingExternal link om werknemers, milieu en omwonenden te beschermen. U moet zich houden aan de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) of het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015). U moet vastleggen hoe u omgaat met veiligheidsrisico's. Hoe u dat doet, hangt af van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)

In een ARIE-document beschrijft u hoe u met de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen op uw bedrijfsterrein omgaat. Een ARIE-rapportage heeft dezelfde onderdelen als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met de ARIE RekentoolExternal link kunt u bepalen of u een ARIE nodig hebt.

Brzo 2015

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) gaat over de gevolgen voor het milieu. U moet maatregelen nemen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. De gevaarlijke stoffen zijn opnieuw ingedeeld. Check bij Kenniscentrum InfoMilExternal link of uw bedrijf onder het BRZO 2015 valt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven