Werken met gevaarlijke stoffen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Gevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor mens, dier en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. U moet maatregelen nemen om uw werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Maar ook omwonenden van uw bedrijf en het milieu.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke gevaren er binnen uw bedrijf zijn. En welke maatregelen u als werkgever neemt. U bent verplicht om een RI&E te maken. Uw werknemers moeten de RI&E altijd kunnen inzien.

Brzo en ARIE-regeling voor bedrijven

Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken is er aanvullende regelgeving op de Arbowetgeving. Deze is er om medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen. De extra regelgeving staat in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo)en de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling).

Arbeidshygiënische strategie

Kunnen uw werknemers tijdens het werk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen zoals asbest, explosieven of zuren? Dan moet u maatregelen nemen om die blootstelling zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. U moet hierbij de arbeidshygiënische strategievolgen. Deze staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Blootstelling beoordelen

U moet ook beoordelen in welke mate uw medewerkers aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. U kunt ook een schatting maken met een computermodel.

Een gevaarlijke stof kan op verschillende manieren in het lichaam komen. Bijvoorbeeld door inademen, inslikken of door de huid. Bij het beoordelen moet u daarmee rekening houden. Als de uitkomst van de meting hoger is dan de wettelijke grenswaarde, dan moet u maatregelen nemen.

Dieselmotoremissie

De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. In deze uitlaatgassen zit roet met kankerverwekkende stoffen. U moet voorkomen dat uw medewerkers in aanraking komen met DME. Is dat niet mogelijk? Dan moet de blootstelling zo klein mogelijk zijn.

Houtstof en kwartsstof

Bij zagen, schuren of schaven van hout komt houtstof vrij. Houtstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Houtstof kan ook explosief zijn. Bij het bewerken van kwartshoudend materiaal, zoals zagen van beton en frezen in bouwblokken, komt kwartsstof vrij. De blootstelling moet onder een wettelijke grenswaarde blijven.

Tests veilig werken met gevaarlijk stoffen

Waar moet u als werkgever allemaal aan denken als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt? De Toolbox Gezond Werken met Stoffen van het ministerie van SZW helpt u hierbij. De toolbox richt zich vooral op mkb-bedrijven en brancheverenigingen van het mkb. U kunt zelf beoordelen of uw werknemers gezond en veilig werken door de stappen van de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen te volgen.

Met de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ kunnen u uw werknemers leren over mogelijke gevaren van werken met vervuilde grond.