De maatschap

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Centraal Bureau voor de Statistiek

Samen en toch zelfstandig

Wilt u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut, agrariër of advocaat? Dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefent u uw beroep samen met uw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

Kenmerken van een maatschap:

  • U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen.
  • Elke maat brengt iets in (zoals arbeid, geld of goederen).
  • De maatschap is gericht op financieel voordeel. De maten delen het voordeel.

Maatschapscontract

U hoeft geen maatschapscontract op te stellen, maar dit is wel aan te raden. Als u de afspraken goed vastlegt, weet u precies waar u aan toe bent. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst. In een maatschapscontract zet u bijvoorbeeld:

  • wie de maten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld en arbeid;
  • de winstverdeling: deze is op basis van de inbreng, tenzij u iets anders hierover vastlegt. U mag niet afspreken dat één maat alle winst krijgt;
  • hoe u de bevoegdheden verdeelt. Elke maat kan 'beheersdaden verrichten, deze horen bij de dagelijkse gang van zaken. Andere handelingen, zoals een dure aankoop, moeten de maten gezamenlijk verrichten. In het maatschapscontract kunt u de bevoegdheden anders regelen.

Inschrijving maatschap in het Handelsregister

U moet uw maatschap in de meeste gevallen inschrijven in het Handelsregister. Als u een stille maatschap zonder onderneming heeft, is inschrijving niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Alleen in onderstaande gevallen zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.

De maten zijn naast hun zakelijk vermogen ook met hun prive-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers moeten zich eerst verhalen op het zakelijke vermogen. Is dat te weinig, dan kunnen ze verhaal halen op het prive-vermogen. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk.

Belastingen

In de meeste gevallen ziet de Belastingdienst u als zelfstandig ondernemerExterne link en heeft u recht op belastingvoordeel.

Sociale zekerheid

Als maat bent u geen werknemer en valt u niet onder de werknemersverzekeringen. U ontvangt wel AOW. De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar en 3 maanden. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. Ook kunt u geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf, bijvoorbeeld bij UWV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afExterne link, bij voorkeur direct na de start. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

Maatschap tussen echtgenoten/partners

De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Afhankelijk van het overige inkomen en de aftrekposten van de partners is een fiscaal gunstige winstverdeling mogelijk. Deze moet wel in evenwicht zijn met het verrichte werk. Als één partner bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn.

Beëindiging van een maatschap

De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, bijvoorbeeld door opzegging van de vennoten, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.

Geef wijzigingen over de maatschap door aan KVK en de Belastingdienst.

Feiten en cijfers: hoeveel maatschappen zijn er?

De grafiek toont het aantal maatschappen in Nederland per kwartaal. Vergeleken met 2007 komt de maatschap als rechtsvorm minder vaak voor. De laatste jaren is het aantal maatschappen vrij stabiel.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek