De maatschap

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
7 min lezen
English version

In een maatschap voert u samen met partners uw beroep uit onder dezelfde bedrijfsnaam. Als u begint, heeft u geen startkapitaal nodig. Iedere deelnemer is privé aansprakelijk voor een gelijk deel van mogelijke schulden.

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een bedrijf waarin minimaal 2 personen samenwerken. Iedere deelnemer, is mede-eigenaar. De mede-eigenaren worden ook wel maat genoemd. Maten voeren beroepsmatige activiteiten uit. Zoals een tandarts, fysiotherapeut of advocaat.

Iedere maat brengt iets in. Dit kan geld zijn, maar ook goederen of arbeid. Een startkapitaal is niet nodig. De maatschap is geen rechtspersoon. Maten zijn daarom met hun eigen geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf. Iedereen is daarbij aansprakelijk voor een gelijk deel.

Oprichten

Als u een maatschap start, schrijven alle maten zich in bij het Handelsregister van KVK. U betaalt hiervoor € 80,10 (inschrijfvergoeding). KVK registreert alle basisgegevens van uw bedrijf, zoals de naam, activiteiten en de namen van de maten. U bereidt uw inschrijving online voor.

UBO-register

Bij de oprichting schrijft u ook de uiteindelijk belanghebbenden in van uw maatschap. Dit doet u in het UBO-register bij KVK. Uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) zijn bijvoorbeeld personen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben.

Stel een maatschapscontract op

Een maatschapscontract is niet verplicht, maar wel verstandig. In het contract legt u afspraken vast over uw samenwerking. In een maatschapscontract staat bijvoorbeeld:

  • Wie de maten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld en arbeid.
  • Hoe u de winst verdeelt. Dat gaat in principe op basis van de inbreng, tenzij u hier iets anders over vastlegt. U mag daarbij niet afspreken dat 1 maat alle winst krijgt.
  • Hoe u de bevoegdheden verdeelt. Elke maat kan zelfstandig handelen, zoals het kopen van paperclips of schrijfgerei. Andere handelingen, zoals een dure aankoop of het aannemen van personeel, moeten de maten gezamenlijk verrichten.
  • Hoe en wanneer u uit elkaar gaat.

Een maatschapscontract mag u zelf opstellen. Of u regelt het via een advocaat of notaris. Het doel van de maatschap en de bevoegdheden van de maten legt KVK vast in het Handelsregister. De kosten voor het opstellen van een maatschapscontract via een notaris of advocaat verschillen. Gemiddeld kost dit tussen de € 200 en € 400.

Administratie

U bent wettelijk verplicht een administratie bij te houden. U kunt dit uitbesteden aan een boekhouder of een accountant. De prijzen daarvoor liggen gemiddeld tussen de € 500 en € 1.000 per jaar.

Belasting

Elke maat betaalt zelf inkomstenbelasting over zijn eigen deel van de beloning of winst. Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan heeft u recht op mkb-winstvrijstelling. Voldoet u daarnaast aan het urencriterium, dan heeft u recht op meer belastingvoordeel. Zoals de zelfstandigenaftrek en fiscale oudedagsreserve. Starters hebben de eerste 3 jaar ook recht op startersaftrek. Lees meer over belastingvoordelen en aftrekposten.

De maatschap draagt btw af.

Winstverdeling

De winst van de maatschap kunt u op twee manieren verdelen:

  • U verdeelt de winst zoals in de wet is vastgelegd. Iedere maat ontvangt winst naar verhouding van de inbreng.
  • U maakt met elkaar afspraken, bijvoorbeeld in een maatschapscontract. De winst kan nooit maar naar een maat gaan. U mag wel afspreken dat het verlies naar een maat gaat.

Aansprakelijkheid

De maatschap is geen rechtspersoon. Dat betekent dat de maten verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelingen. En met hun eigen geld aansprakelijk zijn voor de financiën. Ook voor eventuele schulden.

U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Als u zelf apparatuur koopt, contracten met klanten afsluit of iemand inhuurt, bent alleen u verantwoordelijk voor de schulden. Andersom kunnen schuldeisers van andere maten niet bij u terecht met hun vorderingen.

Zakelijke schuldeisers maken eerst aanspraak op uw zakelijke vermogen. Als dit onvoldoende is om de schulden terug te betalen, hebben schuldeisers het recht op uw privévermogen. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is ook uw partner financieel aansprakelijk voor de schulden. Met huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden kunt u dit voorkomen.

Als een andere maat handelt terwijl hij dat volgens de wet of de afspraken niet mag, dan bent u in principe niet aansprakelijk. Alleen in onderstaande gevallen zijn alle maten voor een gelijk deel aansprakelijk:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.

Voorbeeld: U heeft met 3 anderen een maatschap. Gezamenlijk heeft u een receptioniste ingehuurd. U bent dan ieder voor een kwart (gelijk deel) aansprakelijk voor eventuele schulden die hieruit voortkomen.

Tekenbevoegdheid

U gaat in een maatschap alleen verplichtingen voor uzelf aan. U kunt geen contracten tekenen of rechtshandelingen uitvoeren voor de hele maatschap. Zoals een wijziging in het Handelsregister doorgeven.

Wilt u dat in sommige gevallen een maat meer bevoegdheden heeft? Dan kunt u daar afspraken over maken in het maatschapscontract in de vorm van een volmacht. De volmacht legt u vast in het Handelsregister.

De maatschap kan ook iemand anders een volmacht geven. Dat is een verklaring waarin staat dat deze persoon ook namens het bedrijf kan handelen. Schrijf deze persoon, de gevolmachtigde, in in het Handelsregister. Dit is niet verplicht, maar wel handig. Zo weten uw zakenpartners zeker wie er mag handelen namens het bedrijf.

Personeel

Met een maatschap kunt u personeel aannemen. Voor het personeel betaalt u loonheffingen en sociale premies. Als u voor het eerst een werknemer aanneemt, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst. Ook geeft u dit door aan KVK. Lees wat u moet regelen als u voor het eerst personeel aanneemt.

Sociale zekerheid

Als maat betaalt u premies voor de volksverzekeringen. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De AOW is een minimuminkomen. U kunt zelf aanvullend pensioen regelen.

U heeft geen recht op een Ziektewet-, WW- of WIA-uitkering. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Als u zwanger bent, heeft u recht op een zwangerschapsuitkering van minimaal 16 weken. Deze vraagt u aan bij UWV. Lees meer over de regels en voorwaarden.

Afhankelijk van uw onderneming, kan het verstandig zijn nog andere aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Opheffen

Als een maat stopt of overlijdt, dan is de maatschap ontbonden en eindigt de maatschap. Wilt u dat de maatschap blijft bestaan na het wegvallen van een maat? Regel dit in het maatschapscontract met een zogeheten verblijvensbeding of overnamebeding. Dat betekent dat de maten die blijven de inbreng van de vertrokken of overleden maat overnemen. De maatschap kan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe maat of als eenmanszaak. In het contract spreekt u af wie waar recht op heeft en hoe u het bedrijf verdeelt.

Als de maatschap helemaal stopt, dan moet u het bedrijf ontbinden. Hiervoor moeten alle maten opzeggen. Na het opzeggen moeten de maten de bezittingen verdelen en vereffenen. Dit betekent dat de maten de schulden betalen en eventueel hun aandeel terugkrijgen in geld of natura, zoals producten. De manier waarop dit gebeurt, regelt u in het maatschapscontract. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u wat overblijft verdeelt op basis van ieders winstaandeel. Of dat u bij overblijvende schulden de schulden vanuit uw privévermogen betaalt.

Geef wijzigingen over uw maatschap door aan KVK en de Belastingdienst.

Lees wat er komt kijken bij het stopzetten van uw maatschap.

Verandering rechtsvorm

U kunt een maatschap omzetten of inbrengen in een bv. Een van de verschillen is dat dan de bv verantwoordelijk is voor het bedrijf. En dus ook voor de financiën en eventuele schulden. Er zijn verschillende manieren om een maatschap om te zetten naar een bv. Dit zijn dezelfde stappen als voor het omzetten van een eenmanszaak in een bv. U moet de aandelen in de bv op dezelfde manier verdelen zoals het vermogen in de maatschap was verdeeld.

Stopt of overlijdt een maat? Dan kunt u de maatschap omzetten in een eenmanszaak of – als er nog meerdere maten zijn - voortzetten. Dit kan alleen als in het maatschapscontract een zogeheten verblijvensbeding of overnamebeding staat. Dat betekent dat de maten die blijven de inbreng van de vertrokken of overleden maat overnemen.

Maatschap tussen partners

De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Als de Belastingdienst beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. U heeft immers allebei recht op diverse vrijstellingen en aftrekposten. De winstverdeling moet wel in evenwicht zijn met het werk dat gedaan is. Als een partner bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn.

Inkopen in maatschap

U kunt als nieuwe maat later toetreden tot een maatschap. Omdat de bestaande maatschap wil uitbreiden, omdat er een andere maat uittreedt of om op termijn het bedrijf over te nemen. Het inkoopbedrag bestaat dan grotendeels uit goodwill.

Feiten en cijfers: hoeveel maatschappen zijn er?

De grafiek toont het aantal maatschappen in Nederland per kwartaal. Vergeleken met 2007 komt de maatschap als rechtsvorm minder vaak voor. De laatste jaren is het aantal maatschappen vrij stabiel.