Uw bedrijf en het milieu

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Zo zijn er regels voor het geluidsniveau van uw bedrijf, voor de verwerking van afval en voor het gebruik en de opwekking van energie. Er zijn ook regels die moeten zorgen dat bodem, lucht en water niet vervuild raken. Soms zult u dus maatregelen moeten treffen om aan de regels te voldoen: zoals het leggen van een vloeistofdichte vloer, geluidsisolerende maatregelen toepassen of verschillende soorten afval gescheiden houden.

Algemene milieuregels

De meeste ondernemers belasten het milieu niet of weinig. Zij moeten zich houden aan de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit. In welke categorie uw bedrijf thuishoort en aan welke regels u zich moet houden? Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. Gebruik de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)Externe link om dit uit te zoeken.

Provinciale regels

Elke provincie heeft een Provinciale Milieuverordening (PMV). In de PMV kunnen provincies extra regels opnemen voor bepaalde milieuproblemen.

Waar moet u op letten?

Aan de volgende zaken zit vaak de nodige (milieu-)wetgeving verbonden:

  • Een bedrijf mag niet teveel geluid produceren. Als ondernemer moet u geluidshinder voorkomen.
  • Voor bedrijfsafval gelden speciale regels. Deze hebben te maken met het scheiden, inzamelen en registreren van afval.
  • Brengt u als producent of importeur verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase.

Duurzaam ondernemen

Nauw verwant met milieu is duurzaam ondernemen. Onderneemt u duurzaam of hebt u plannen in die richting? Er zijn verschillende subsidies voor energie en milieu

Natuurregelgeving

Voor de huisvesting van uw bedrijf en uw bedrijfsomgeving is ook de regelgeving op het gebied van natuurbescherming belangrijk als uw bedrijf in de buurt van een natuurgebied ligt. De regels die daarvoor gelden kunnen van invloed zijn op uw activiteiten en andersom. In het laatste geval heeft u een natuurbeschermingsvergunning nodig. Een actueel dossier bij het bedrijfsleven is de regelgeving in Natura 2000-gebieden.

Natura 2000

Als uitwerking van Europese regelgeving is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als Natura 2000-gebiedExterne link. De kans dat ook in uw bedrijfsomgeving een Natura 2000-gebied ligt is dus niet ondenkbaar. De in het Natura 2000-gebied te beschermen vogels, dieren, planten of habitats kunnen beperkingen opleveren voor activiteiten in de omgeving.

Dat betekent dat in en direct grenzend aan die gebieden beperkingen kunnen gelden voor betreding, activiteiten en bedrijfshuisvesting. Over het algemeen zijn bestaande activiteiten toegestaan. Voor uitbreiding daarvan en/of nieuwe activiteiten kunnen vergunnings- en onderzoeksverplichtingen bestaan. Dan moet aangetoond worden dat activiteiten “geen significant effect” hebben op de natuurwaarden van het Naturagebied.

De Natura 2000-regelgeving kent de mogelijkheid van compensatie. De procedure daarvoor is echter zeer uitgebreid, ingewikkeld en kostbaar. Voor een (klein) bedrijf is dat in de praktijk vaak niet te doen. Krijgt u te maken met Natura-2000 regelgeving, dan is het verstandig om een expert in te schakelen.

Deze informatie is geplaatst door

KVK