Loondoorbetaling bij ziekte

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u maximaal 2 jaar het loon van een zieke werknemer doorbetalenExterne link. U betaalt in elk geval 70% van het laatstverdiende loon. Dit is aan een maximum dagloon gebonden. In het 1e ziektejaar moet u dit bedrag aanvullen tot het minimumloon. In het 2e jaar moet u ook minimaal 70% van het loon betalen. In het 2e ziektejaar hoeft u niet aan te vullen tot het minimumloon.

Voor welke werknemers moet u loon doorbetalen?

De verplichting om het loon door te betalen bij ziekte geldt voor al uw eigen werknemers, zoals:

  • werknemers met een vast contract
  • werknemers met een tijdelijk contract
  • oproepkrachten

Medewerker met een no-riskpolis

Heeft u een gehandicapte werknemer die ziek wordt? Dan geldt de no-riskpolisExterne link en betaalt UWV de Ziektewet-uitkering als uw werknemer ziek wordt. Als uw werknemer met een no-riskpolisExterne link ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. Hij moet dan wel aan de voorwaardenExterne link voldoen. U betaalt zijn loon door en verrekent de uitkering daarmee.

Werk hervatten na ziekte

U zoekt samen met uw werknemer naar oplossingen om weer aan het werk te gaan (werkhervatting). Werkt uw werknemer niet voldoende mee aan zijn werkhervatting? Dan kunt u binnen de 2 jaar de loondoorbetaling tijdelijk stopzetten. Onvoldoende meewerken kan zelfs aanleiding zijn voor ontslag.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Is terugkeer van uw werknemer op de werkvloer niet meer mogelijk? Dan kan hij na 2 jaar in aanmerking komen voor een WIA-uitkeringExterne link (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U kunt het dienstverband dan ontbinden. Uw werknemer kan de WIA-uitkering na ruim anderhalf jaar aanvragen.

Vervroegd WIA aanvragen

Is al eerder duidelijk dat uw werknemer niet meer aan de slag kan? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeluk? Dan kan uw werknemer in overleg met u en de bedrijfsarts de WIA-uitkering eerder aanvragenExterne link. U moet dan het loon 2 jaar doorbetalen. U mag de uitkering van het loon aftrekken.

UWV beoordeelt of u en uw werknemer genoeg hebben gedaan om een uitkering te voorkomen. Is dat niet zo, dan kan UWV het ziekengeld op u verhalen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven