Loon doorbetalen bij ziekte

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u maximaal 2 jaar het loon van een zieke werknemer doorbetalenExterne link. U betaalt in elk geval 70% van het laatstverdiende loon. Dit is aan een maximum dagloon gebonden. In het 1e ziektejaar moet u dit bedrag aanvullen tot het minimumloon. Deze wettelijke minimumloongarantie geldt niet voor het 2e ziektejaar.

Medewerker met een no-riskpolis

Heeft u een arbeidsgehandicapte werknemer die ziek wordt? Dan betaalt UWV in sommige gevallen zijn Ziektewet-uitkering. Deze regeling heet de no-riskpolisExterne link. Als uw werknemer met een no-riskpolisExterne link ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan. U betaalt zijn loon door en verrekent de uitkering daarmee.

Werk hervatten na ziekte

U zoekt samen met uw werknemer naar oplossingen om werkhervatting mogelijk te maken. Werkt uw werknemer niet voldoende mee aan zijn werkhervatting? Dan kunt u binnen de 2 jaar de loondoorbetaling tijdelijk stopzetten. Onvoldoende meewerken kan zelfs aanleiding zijn voor ontslag.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Is terugkeer van uw werknemer op de werkvloer niet meer mogelijk? Dan kan hij na 2 jaar in aanmerking komen voor een WIA-uitkeringExterne link (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U kunt het dienstverband dan ontbinden. Hij kan de WIA-uitkering na ruim anderhalf jaar aanvragen. Is al eerder duidelijk dat hij niet meer aan de slag kan? Dan kan hij in overleg met u en de bedrijfsarts de WIA-uitkering eerder aanvragen.

UWV beoordeelt of u en uw werknemer genoeg hebben gedaan om een uitkering te voorkomen. Is dat niet zo, dan kan UWV het ziekengeld op u verhalen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven