Ontslagprocedures en opzegverboden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Bijvoorbeeld werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting.

Collectief ontslag

Ontslaat u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers binnen 1 werkgebied om bedrijfseconomische redenen? Dan is er sprake van collectief ontslag. U heeft bepaalde plichten bij collectief ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Spreekt u met uw werknemer in onderling overleg af zijn dienstverband te beëindigen? Dan is dit ontslag met wederzijds goedvindenExterne link. Uw werknemer gaat vrijwillig akkoord met het ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden geldt alleen als het schriftelijk is overeengekomen in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Ook kunt u een ontslagvergoeding met uw werknemer afspreken. Voor ontslag met wederzijds goedvinden heeft u geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

Bedenktermijn

Uw werknemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen. In die tijd kan uw werknemer advies vragen en zijn schriftelijke instemming herroepen. Hij hoeft daar geen reden voor op te geven. U moet de werknemer in de beëindigingsovereenkomst wijzen op deze bedenktermijn. Doet u dit niet? Dan heeft de werknemer een bedenktermijn van 21 dagen.

Preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter

Voordat u werknemers mag ontslaan, controleert UWV of de kantonrechter een ontslag. Bij wie u moet zijn hangt af van de reden voor het ontslag.

Via UWV:

U moet UWV toestemming vragen voor ontslag:

  • om bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie of faillissement
  • na langdurige arbeidsongeschiktheid
Dit geldt zowel voor een vast als tijdelijk contract met tussentijdse opzegmogelijkheid. UWV controleert of u voldoet aan de wettelijke eisen om uw werknemer te ontslaan (redelijke grond, herplaatsing). Als UWV niet akkoord gaat, mag u uw werknemer niet ontslaan. U kunt dan de kantonrechter inschakelen.

Via de kantonrechter:

Bij andere redenen voor ontslag vraagt u de kantonrechter toestemming de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld bij onvoldoende functioneren of bij een arbeidsconflict. Dit doet u ook bij een contract voor bepaalde tijd dat niet tussentijds kan worden opgezegd. De kantonrechter toetst de wettelijke criteria om een werknemer te kunnen ontslaan.

CAO-commissie bij bedrijfseconomisch ontslag

In uw cao kan afgesproken zijn dat een onafhankelijke en onpartijdige commissie in plaats van UWV controleert of u aan alle eisen voldoet bij een bedrijfseconomisch ontslag.

Proceduretijd en opzegtermijn

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd wordt afgetrokken van de opzegtermijn die u als werkgever moet gebruiken. In beide gevallen moet er minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Niet eens met uitspraak

Bent u het als werkgever niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan kunt u in hoger beroep gaanExterne link bij het gerechtshof. Ook de werknemer kan dit doen.

Opzegverboden

Er zijn situaties waarin u uw werknemer niet mag ontslaan. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemers ziek of zwanger is. Dan geldt een opzegverbodExterne link. UWV geeft dan geen toestemming. Behalve als het opzegverbod binnen 4 weken na toestemming niet meer van toepassing is. Heeft u wel toestemming gekregen, maar blijkt er achteraf toch een opzegverbod? Dan blijft de arbeidsovereenkomst alsnog geldig.

Ook de kantonrechter houdt rekening met de opzegverboden. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst door langdurige arbeidsongeschiktheid en andere redenen voor ontslag wel ontbinden, maar alleen wanneer er geen verband is met de opzegverboden.

Vindt uw werknemer dat u niet mag ontslaan door een opzegverbod? Dan kan hij tot 2 maanden na het ontslag de kantonrechter vragen om de opzegging te vernietigen of een acceptabele vergoeding toe te kennen.

Ontslagregels in cao of arbeidsovereenkomst

In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende regels over het ontslagExterne link staan. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd moet u meestal wachten tot de contractperiode is afgelopen.

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Verlengt u het contract niet? Dan heeft uw werknemer recht op een transitievergoeding vanaf dag 1 dat hij voor u heeft gewerkt.

Ontslag bij AOW

Wilt u een werknemer die AOW ontvangt ontslaan? En is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan heeft u hiervoor geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven