Ontslagprocedures en opzegverboden voor uw werknemers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Bijvoorbeeld werkweigering, verwijtbaar gedrag, reorganisatie of bedrijfssluiting.

Collectief ontslag

Ontslaat u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers om bedrijfseconomische redenen? En zijn dit medewerkers binnen 1 werkgebied? Dan is er sprake van collectief ontslag. U heeft bepaalde plichten bij collectief ontslag.

Preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter

Voordat u werknemers mag ontslaan, controleert UWV of de kantonrechter een ontslag. Bij wie u moet zijn hangt af van de reden voor het ontslag.

Via UWV:

U moet UWV toestemming vragen voor ontslag:

  • om bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie of faillissement
  • na langdurige arbeidsongeschiktheid

Dit geldt zowel voor een vast als tijdelijk contract met tussentijdse opzegmogelijkheid. UWV controleert of u voldoet aan de wettelijke eisen om uw werknemer te ontslaan (redelijke grond, herplaatsing). Als UWV niet akkoord gaat, mag u uw werknemer niet ontslaan. U kunt dan de kantonrechter inschakelen.

Via de kantonrechter:

Bij andere redenen voor ontslag vraagt u de kantonrechter toestemming de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld bij onvoldoende functioneren of bij een arbeidsconflict. Dit doet u ook bij een contract voor bepaalde tijd dat niet tussentijds kan worden opgezegd.

Heeft u verschillende redenen om een medewerker te ontslaan, maar zijn de redenen los van elkaar niet genoeg voor ontslag? Dan kunt u de kantonrechter vragen om ontslag op cumulatiegrond (de ‘i-grond’). Dit kan als uw medewerker door een combinatie van verschillende redenen niet goed functioneert in uw bedrijf. De kantonrechter kan in dit geval bepalen dat u de werknemer naast de transitievergoeding een extra vergoeding moet betalen (maximaal 50% van de transitievergoeding).

CAO-commissie bij bedrijfseconomisch ontslag

In uw cao kan afgesproken zijn dat een onafhankelijke en onpartijdige commissie in plaats van UWV controleert of u aan alle eisen voldoet bij een bedrijfseconomisch ontslag.

Proceduretijd en opzegtermijn

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd wordt afgetrokken van de opzegtermijn die u als werkgever moet gebruiken. In beide gevallen moet er minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Niet eens met uitspraak

Bent u het als werkgever niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Ook de werknemer kan dit doen.

Opzegverboden

Er zijn situaties waarin u uw werknemer niet mag ontslaan. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemers ziek of zwanger is. Dan geldt een opzegverbod. Dit is een extra ontslagbescherming voor uw werknemer. UWV geeft dan geen toestemming voor ontslag.

Vindt uw werknemer dat u niet mag ontslaan door een opzegverbod? Dan kunt u binnen 2 maanden na uw beslissing de kantonrechter vragen om de opzegging te vernietigen of een acceptabele vergoeding toe te kennen.

Ontslagregels in cao of arbeidsovereenkomst

In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende regels over het ontslag staan. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd moet u meestal wachten tot de contractperiode is afgelopen.

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Verlengt u het contract niet? Dan heeft uw werknemer recht op een transitievergoeding.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Spreekt u samen met uw werknemer af het dienstverband te beëindigen? Dan is dit ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werknemer gaat vrijwillig akkoord met het ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden geldt alleen als het schriftelijk is afgesproken in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). U kunt met uw medewerker een transitievergoeding (ontslagvergoeding) afspreken, maar dit is niet verplicht. Voor ontslag met wederzijds goedvinden heeft u geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

Bedenktermijn

Uw werknemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen. In die tijd kan uw werknemer advies vragen en de schriftelijke instemming herroepen. Dit betekent dat de medewerker kan terugkomen op de beslissing om akkoord te gaan met ontslag. Uw medewerker hoeft geen reden op te geven. U moet uw werknemer in de beëindigingsovereenkomst laten weten dat de bedenktermijn 14 dagen is. Doet u dit niet? Dan heeft de werknemer een bedenktermijn van 21 dagen.

Ontslag bij AOW

Wilt u een werknemer die AOW ontvangt ontslaan? En is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan heeft u hiervoor geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven