Dit artikel is gerelateerd aan:

Ontslagprocedures en opzegverboden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Die kan zijn: werkweigering, verwijtbaar gedrag, veel ziekteverzuim, reorganisatie of bedrijfssluiting. Ontslaat u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers binnen 1 werkgebied, om bedrijfseconomische redenen? Dan is er sprake van collectief ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Spreekt u met uw werknemer in onderling overleg af zijn dienstverband te beëindigen? Dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvindenExterne link. Uw werknemer gaat vrijwillig akkoord met het ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden geldt alleen wanneer het schriftelijk is overeengekomen in een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Ook kunt u een ontslagvergoeding overeenkomen.

Voor ontslag met wederzijds goedvinden heeft u geen toestemming nodig van UWV. Ook hoeft u de kantonrechter niet om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen.

Bedenktermijn voor werknemer

Uw werknemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen. In die tijd kan uw werknemer advies vragen en zijn schriftelijke instemming herroepen. Hij hoeft daar geen reden voor op te geven. U moet de werknemer in de beëindigingsovereenkomst wijzen op deze bedenktermijn. Doet u dit niet? Dan heeft de werknemer een bedenktermijn van 21 dagen.

Preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter

Vooraf toetst UWV of kantonrechter een ontslag. Door wie is afhankelijk van de reden voor ontslag.

Bij bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid zonder toestemming van de medewerker, vraagt u UWV om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Dit geldt zowel voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voor een overeenkomst voor bepaalde tijd met tussentijdse opzegmogelijkheid.

UWV toetst of is voldaan aan de wettelijke criteria om een werknemer te kunnen ontslaan (redelijke grond, herplaatsing). Als UWV niet akkoord gaat, mag u uw werknemer niet ontslaan. U kunt dan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen.

Ook bij andere redenen voor ontslag (zoals bij onvoldoende functioneren of bij een arbeidsconflict) vraagt u de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit doet u ook wanneer sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden opgezegd. De kantonrechter toetst vervolgens de wettelijke criteria om een werknemer te kunnen ontslaan.

CAO-commissie bij bedrijfseconomisch ontslag

In de cao kan een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige (sector)commissie (CAO-commissie) worden ingesteld die een bedrijfseconomisch ontslag toetst in plaats van UWV.

Proceduretijd in mindering brengen op opzegtermijn

De procedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn die u als werkgever moet hanteren. In beide gevallen moet minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Ontslag: hoger beroep en cassatie

Bent u het als werkgever niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Dan kunt u hoger beroep en cassatie instellen. Ook de werknemer kan dit doen.

Opzegverboden

Er zijn situaties waarin uw werknemer tegen ontslag is beschermd. U mag hem dan niet ontslaanExterne link; er geldt een ontslagverbod. Als hiervan sprake is, geeft UWV geen toestemming voor de opzegging. Tenzij het opzegverbod binnen 4 weken nadat toestemming is verleend niet meer van toepassing is. Is er wel toestemming verleend, maar blijkt naderhand toch dat er een opzegverbod gold? Dan geldt de arbeidsovereenkomst als niet opgezegd.

Ook de kantonrechter houdt rekening met de opzegverboden. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst in geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en andere redenen voor ontslag wel ontbinden, maar alleen wanneer blijkt dat het ontslag met die opzegverboden geen verband houdt.

Meent uw werknemer dat het ontslag in strijd is met een opzegverbod? Dan kan hij tot 2 maanden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de kantonrechter vragen om de opzegging te vernietigen of een acceptabele vergoeding toe te kennen.

Ontslagregels in cao of arbeidsovereenkomst

In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende regels over het ontslagExterne link staan. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd moet u meestal wachten tot de contractperiode is afgelopen.

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Doet u dat niet? Dan heeft uw werknemer recht op een vergoeding van een maandloon.

Wilt u een werknemer die AOW ontvangt ontslaan? En is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan heeft u hiervoor geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven