Transitievergoeding betalen bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontslaat u een werknemer die al 2 jaar bij u in dienst is? Of verlengt u zijn contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Hij kan deze ontslagvergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing als overstap naar een andere baan.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding. De transitievergoeding geldt vanaf 1 juli 2015. Het vervangt de kantonrechtersformule, die is afgeschaft. U moet uw medewerker een transitievergoeding betalen wanneer u hem ontslaat na een dienstverband van twee jaar of langer. Het maakt niet uit of uw werknemer een vast of tijdelijk contact had.

U hoeft geen vergoeding te betalen bij ontslag met wederzijds goedvinden. Bent u de ontslagprocedure gestart voor 1 juli 2015. Dan gelden de oude regels.

Alleen ontslag met goede redenen

U mag een werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een goede reden heeft. Bekijk wat een goede reden voor ontslag kan zijn.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

Hoeveel transitievergoeding u moet betalen, hangt af van het bruto maandsalaris van uw werknemer. En van het aantal (halve) jaren dat hij bij u in dienst was. Hoe langer uw werknemer voor u werkte, en hoe hoger zijn salaris was, hoe meer transitievergoeding u moet betalen.

De hoofdregel is:

 • u betaalt 1/6 maandsalaris, per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst
 • u betaalt 1/4 maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf het 10e jaar van de arbeidsovereenkomst

De transitievergoeding is maximaal € 81.000. Verdiende uw medewerker meer? Dan betaalt u maximaal een bruto jaarsalaris.

Transitievergoeding voor 50-plussers

Is uw werknemer 50 jaar of ouder als u hem ontslaat? Dan heeft hij recht op 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf zijn 50e. Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat hij 50 is geworden. De transitievergoeding voor ontslagen werknemers van 50 jaar of ouderExterne link is tijdelijk en geldt tot 2020. Bent u kleine werkgever, dan hoeft u de transitievergoeding voor 50-plussers niet te betalen.

Wanneer bent u kleine werkgever?

U bent een kleine werkgever als u gemiddeld minder dan 25 werknemers had inclusief payrollers. Gemeten in de tweede helft van het jaar waarin u de ontslagprocedure start, of het arbeidscontract eindigt.

Hoeveel transitievergoeding moet u betalen?

De hoogte van de transitievergoeding is dus afhankelijk van redelijk wat factoren. Bereken hoeveel transitievergoeding u moet betalen. U kunt hiervoor ook de Rekentool TransitievergoedingExterne link gebruiken. Dan kunt u zien of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding, en hoeveel u moet betalen.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

 • U ontslaat een werknemer die 2 jaar of langer bij u in dienst is
 • U verlengt het contract niet van een werknemer die 2 jaar of langer bij u in dienst is
 • Uw werknemer neemt ontslag na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant

Wanneer hoeft u geen transitievergoeding te betalen?

 • Uw werknemer is korter dan 2 jaar bij u in dienst
 • U gaat uit elkaar met met wederzijds goedvinden
 • U ontslaat uw werknemer na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer
 • Het gaat slecht met uw bedrijf: u gaat failliet, u heeft een surseance van betaling aangevraagd, of u zit in de schuldsanering
 • Uw werknemer heeft de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd
 • U moet volgens uw cao een gelijkwaardige voorziening betalen
 • U en uw medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract terwijl het oude nog loopt. Dit nieuwe contract moet binnen 6 maanden ingaan na afloop van het oude contract en tussentijdse opzegging moet mogelijk zijn

Minder transitievergoeding betalen

Soms moet u wel een transitievergoeding betalen, maar niet over de hele periode dat uw werknemer voor u werkte. Dat geldt in twee gevallen:

 1. Uw werknemer was jonger dan 18 toen het dienstverband begon. De maanden waarin uw werknemer voor zijn 18e verjaardag, niet meer dan 12 uur per week werkte, tellen niet mee.
 2. U bent een kleine werkgever. En u ontslaat uw werknemer vanwege uw slechte financiële situatie. De periode voor 1 mei 2013 telt dan niet mee als u aan de voorwaarden van de Ontslagregeling Externe linkvoldoet.

Transitievergoeding betalen bij tijdelijke contracten

Heeft uw medewerker meerdere tijdelijke contacten gehad? Dan telt u de duur van de tijdelijke contracten bij elkaar op. Ook de contracten van voor 1 juli 2015. U telt alleen de contracten mee waar niet meer dan 6 maanden tussen zit. Zit er tussen de laatste 2 contracten bijvoorbeeld 9 maanden, dan gaat de teller pas lopen vanaf de ingangsdatum van het 2e contract.

Er is een overgangsregeling:

 • Beëindigt u een vast contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015. En als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat of de termijn die in uw cao stond.
 • Beëindigt u een tijdelijk contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2012. En als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat of de termijn die in uw cao stond.

Transitievergoeding voor uitzendkrachten of payrollers

 • Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller en verlengt u het contract niet? Dan is het uitzendbureau of het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de transitievergoeding.
 • Werkte uw werknemer eerst als uitzendkracht of payroller voor u? En is het werk niet veranderd? Dan kan die periode meetellen voor de duur van het dienstverband.

Transitievergoeding na ontslag bij ziekte

In bepaalde situaties mag u een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als uw werknemer al 2 jaar ziek is en u samen genoeg hebt gedaan aan re-integratie. Dan gelden dezelfde regels voor een transitievergoeding als voor een niet-zieke medewerker.

Transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

 • Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u? Dan kan de rechter uw werknemer een transitievergoeding en een extra vergoeding toekennen. Ook als uw werknemer minder dan 2 jaar voor u werkte.
 • Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werknemer? Dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Behalve als de rechter bepaalt dat dit niet redelijk is. Dan moet u toch een (deel van de) transitievergoeding betalen.

Betalingsregeling afspreken met uw werknemer

Kunt u de transitievergoeding niet in één keer betalen? Dan mag u een betalingsregeling afspreken met uw werknemer. Daar zijn wel voorwaarden voor:

 • U mag alleen betalen in termijnen, als u echt niet in een keer kunt betalen. Bijvoorbeeld als uw bedrijf daardoor niet meer aan andere financiële verplichtingen kan voldoen.
 • U moet de hele transitievergoeding binnen 6 maanden betalen. In hoeveel termijnen u dat doet, spreekt u af met uw werknemer.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?

Betaalt u niet, of betaalt u niet alles? Dan kan uw ex-werknemer naar de rechter stappen. Die kan u dwingen alsnog te betalen. Bijvoorbeeld door u een dwangsom op te leggen.

Transitievergoeding en overgangsrecht

Heeft u al afspraken met uw werknemer of met bijvoorbeeld de ondernemingsraad gemaakt over vergoedingen bij ontslag? En gelden die afspraken bij ontslag op of na 1 juli 2015? Dan gaan deze afspraken voor en hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Er zijn uitzonderingen op dit overgangsrecht. Bijvoorbeeld als de afgesproken vergoeding een aanvulling is op de transitievergoeding.

Wet arbeidsmarkt in balans: bekijk de checklist voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid