MenuZoekenZoekenHomePersoneel

Re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid± 4 min lezen

Wordt uw werknemer ziek? Dan moet u er samen alles aan doen om uw werknemer weer snel en verantwoord aan het werk te krijgen. Binnen uw bedrijf of zelfs bij een andere werkgever. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Wat is re-integratie?

U bent samen verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk kan na ziekte. Dat heet re-integratie. Lukt het niet in de oude functie? Bijvoorbeeld omdat het werk te belastend is? Dan moet u binnen uw bedrijf passend werk vinden. U krijgt hiervoor advies van de bedrijfsarts. Lukt dat ook niet? Dan moet u kijken of uw werknemer buiten uw bedrijf weer aan het werk kan.

Re-integratie bij andere werkgever

Ga samen op zoek naar een ander bedrijf waar uw werknemer aan het werk kan. Dat kan een zusterorganisatie zijn of een bedrijf dat u kent. Begin hier uiterlijk 1 jaar na ziekte mee. Re-integratiebureaus kunnen u helpen met de re-integratie bij een andere werkgever.

Wat moet u doen tijdens het re-integratietraject?

U moet verplicht een aantal acties ondernemen. Dat is de re-integratieverplichting voor de werkgever. Bijna alle acties vallen binnen een bepaalde termijn.

 • U geeft aan de arbodienst of bedrijfsarts door dat uw werknemer ziek is. Dit moet zo snel mogelijk.
 • U geeft aan UWV door dat uw werknemer ziek is als hij recht heeft op een Ziektewetuitkering. Dit moet binnen 4 dagen na de ziekmelding.
 • U moet starten met een re-integratiedossier. Dit moet binnen 6 weken. U legt steeds vast welke stappen u neemt om uw werknemer weer aan het werk te helpen.
 • U maakt samen met uw werknemer een plan van aanpak. Dit moet uiterlijk in de 8e week van de ziekte. UWV heeft hiervoor een format.
 • U voert voortgangsgesprekken met uw werknemer. Dit moet iedere 6 weken. Hiervan maakt u steeds een verslag.
 • U schakelt een bedrijfsarts in om te beoordelen wat uw werknemer nog wel kan doen. Dit moet binnen 6 weken. De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse.
 • U vraagt UWV om een deskundigenoordeel als de re-integratie vastloopt.
 • U helpt uw werknemer terug te keren naar het eigen werk. Eventueel door taken tijdelijk bij een collega neer te leggen. Of door de werkplek aan te passen of op een andere manier terugkeer mogelijk te maken.
 • U kijkt of een andere passende functie mogelijk is als uw werknemer niet kan terugkeren in zijn eigen functie. Lukt dat niet, dan kijkt u of uw werknemer buiten uw bedrijf nog wel aan de slag kan.

Wat moet uw werknemer doen tijdens het re-integratietraject?

Uw werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie. Dat is de re-integratieverplichting voor de werknemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij tijdelijk aan de slag moet met ander werk binnen uw bedrijf en zich aan de afspraken moet houden. Hierbij hoort onder andere:

 • De gezondheidssituatie bespreken met de bedrijfsarts.
 • Veranderingen direct doorgeven aan de bedrijfsarts.
 • Iedere 6 weken met u bespreken hoe het gaat.
 • Samen met u het plan van aanpak maken en dat goedkeuren.
 • Passend werk doen als daardoor terugkeer naar werk mogelijk is.

Uw werknemer:

 • Hoeft geen extra informatie met u te delen over de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Alleen het ziekmelden is voldoende.
 • Hoeft de bedrijfsarts geen toestemming te geven voor het gebruik van medische gegevens.
 • Mag UWV zelf vragen om een deskundigenoordeel als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.

Houdt uw werknemer zich niet aan deze afspraken? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen of zelfs helemaal geen loon betalen.

Eerstejaarsevaluatie

Na 1 jaar ziekte van uw werknemer, kijkt u samen terug op het voorgaande jaar. Werkt het plan van aanpak nog? Moet het aangepast worden? Voor het gesprek kunt u de bedrijfsarts vragen om advies over de verdere re-integratie. Van het gesprek maakt u een verslag. Werken de afspraken in het plan van aanpak niet meer? Dan maakt u nieuwe afspraken. Leg alles vast in het formulier (Eerstejaars) evaluatie.

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Is uw werknemer na 2 jaar nog niet of niet volledig aan het werk? Dan kijkt u samen wat er moet gebeuren. Hiervoor vult u de eindevaluatie in van uw plan van aanpak. De eindevaluatie doet u in het re-integratieverslag. Dit verslag is nodig voor het aanvragen van een WIA-uitkering voor uw werknemer.

De volgende documenten vormen samen het re-integratieverslag:

 • probleemanalyse en eventuele bijstellingen (bijstelling probleemanalyse)
 • plan van aanpak
 • (eerstejaars)evaluatie
 • actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
 • eindevaluatie

Wat als de re-integratie vastloopt?

Loopt de re-integratie vast en komt u er niet uit met uw werknemer? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel. U hoeft niets te doen met het deskundigenoordeel. Het UWV betrekt het oordeel wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

U kunt over 5 situaties een deskundigenoordeel aanvragen:

 • Kan uw werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
 • Is het aangepaste werk geschikt voor uw werknemer?
 • Heeft uw werknemer genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan?
 • Heeft u genoeg gedaan om uw werknemer aan het werk te helpen?
 • Het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer.
Naar boven