MenuZoekenZoekenHomeEvenementen

Economische missie klimaattechnologie naar België met minister Schreinemacher

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 7 min lezen

Samenwerken en kennis uitwisselen

Het doel van deze missie is om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland te verstevigen met het oog op een duurzame toekomst.

Missieleiding. De missie staat onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Staatsbezoek. Parallel aan deze missie vindt van 20 tot en met 22 juni 2023 het staatsbezoek plaats van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België.

Mogelijkheden van de Belgische markt

Tijdens deze missie ontdekt u de mogelijkheden van de Belgische markt. U maakt kennis met belangrijke spelers en potentiële partners binnen uw vakgebied. Ook biedt de missie u de mogelijkheid om te spreken met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Zo krijgt u meer inzicht in toekomstige ontwikkelingen en kansen in de EU en in de EU-regelgeving.

Waarom deelnemen?

Tijdens de missie krijgt u de kans om:

 • uw netwerk uit te breiden met belangrijke spelers in de Belgische markt en op Europees niveau;
 • inzicht te krijgen in Belgische klimaattechnologie-ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof, bouw, landbouw en mobiliteit;
 • kennis te delen met private en publieke partners over groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, duurzame mobiliteit en toekomstgerichte landbouw;
 • te spreken met Belgische stakeholders over innovatieve oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering;
 • marktkansen en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken;
 • mogelijke opdrachtgevers te ontmoeten.

Kansen in België voor Nederlandse bedrijven

Nederland en België staan als sterk geïndustrialiseerde en dichtbevolkte landen voor de uitdaging om:

 • steden en industrie te verduurzamen;
 • tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Steeds meer bedrijven omarmen de Net Zero-agenda van de EU om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Technologische oplossingen zijn belangrijk om deze transitie mogelijk te maken. Dit biedt kansen voor het Belgische en Nederlandse bedrijfsleven.

Beide landen zijn koploper in Europa op het gebied van circulaire economie en hebben een innovatief bedrijfsleven. Daarnaast dragen vooraanstaande kennisinstellingen technologische oplossingen aan voor een duurzame toekomst en schone leefomgeving. Door samenwerking en krachtenbundeling kunnen Nederlandse en Belgische spelers hun gezamenlijke concurrentiepositie in de wereld vergroten. De klimaat- en energietransitie biedt vooral kansen voor de sectoren waterstof, landbouw, bouw en mobiliteit.

Voor wie?

Deze economische missie is voor Nederlandse organisaties die actief zijn in:

 • de maakindustrie groene waterstof;
 • klimaatneutrale woning- en utiliteitsbouw;
 • slimme en duurzame mobiliteit;
 • toekomstgerichte landbouw.

Wij brengen tijdens deze economische missie organisaties uit deze 4 sectoren samen om met elkaar te spreken over samenwerking en over een snellere transitie naar een klimaatneutrale samenleving en industrie.

Bedrijfsprofiel voor sub-programma groene waterstof

Dit sub-programma van de missie is voor bedrijven en kennisinstellingen uit de waardeketen waterstof. In het bijzonder bedrijven en instellingen uit de maakindustrie die waterstof produceren of toepassen. Denk hierbij aan (toeleverende) bedrijven uit de waterstof-maakindustrie, zoals producenten van:

 • elektrolyse apparatuur;
 • infrastructuur en opslag;
 • vervoersmiddelen voor wegen en binnenvaart;
 • machines voor infra- en utiliteitsbouw;
 • industriële productiemiddelen.

Bedrijfsprofiel voor sub-programma klimaatneutrale bouw

Dit sub-programma is voor organisaties die actief zijn binnen de keten van klimaatneutrale bouw. En voor organisaties die ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en onderhouden in de woning- en utiliteitsbouw, met weinig tot geen negatieve invloed op het klimaat. Dit kan gaan om onder meer:

 • architectenbureaus die duurzame gebouwen ontwerpen;
 • aannemers en bouwbedrijven die klimaatneutrale gebouwen maken;
 • toeleveranciers van fossielvrije bouwmaterialen, energiezuinige oplossingen, IoT (Internet of Things)-sensoren en -apparaten voor energie- en gebouwbeheer;
 • bedrijven die smart building-software en -platforms ontwikkelen voor energiemonitoring en -optimalisatie;
 • bedrijven die ver ontwikkelde data-analyse en -visualisatietools maken voor monitoring en verbetering van energie-efficiëntie;
 • gespecialiseerde advies- en/of projectmanagementbureaus die gebouwen verduurzamen;
 • bouwbedrijven en kennisinstellingen die innovatieve bouwmethodes en -materialen gebruiken voor klimaatneutrale gebouwen;
 • financiële instellingen die klimaatneutrale bouwprojecten financieren.

Bedrijfsprofiel voor sub-programma slimme en duurzame mobiliteit

Dit sub-programma is gericht op organisaties die:

 • slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen ontwikkelen, implementeren of promoten, zoals elektrische voertuigen, Intelligent Transportation Systems (ITS) of digitale toepassingen als Mobility as a Service (MaaS) of verkeersmanagement, en die op zoek zijn naar samenwerking en concrete marktkansen in de slimme en duurzame mobiliteit in België;
 • bijdragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen of aan verbetering van de luchtkwaliteit;
 • de bereikbaarheid en toegankelijkheid van steden en regio's verbeteren.

Bedrijfsprofiel voor sub-programma toekomstgerichte landbouw

Dit sub-programma is voor organisaties die zich bezighouden met toekomstgerichte oplossingen voor de landbouw. Denk aan oplossingen voor een beter klimaat, milieu en natuur die passen bij Europese en internationale doelen én die maatschappelijke draagkracht hebben.

Wij verwelkomen bedrijven en kennis- en onderzoeksorganisaties die meehelpen aan de transitie naar een economisch, ecologisch en sociaal duurzaam voedselsysteem.

Het programma biedt ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en te spreken met bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit de politiek. Zo slaat u de brug tussen uzelf en organisaties die de toekomst van de sector mede bepalen. Dit kan leiden tot mogelijkheden voor samenwerking en zakendoen in de toekomst.

Per sector bieden wij een maatwerkprogramma (zie onderstaand).

De aandacht ligt op organisaties die innoveren en helpen bij de verduurzaming van hun sector. Meer specifiek kan dit gaan om:

 • de opwekking en toepassing van groene waterstof voor de energietransitie;
 • de ontwikkeling van nieuwe, duurzame materialen en technieken;
 • de vermindering van CO2-uitstoot in de 4 sectoren;
 • het verminderen van de negatieve gevolgen van landbouw voor natuur en milieu.

Wij nodigen in het bijzonder vrouwelijke ondernemers, start-ups en kennisinstellingen uit om deel te nemen.

Groene waterstof

Nederland en België hebben ambitieuze plannen voor de omschakeling naar groene waterstof. De overheden investeren in de productie en toepassing van groene waterstof en in de bijbehorende infrastructuur. Beide landen willen belangrijk zijn in de Europese maakindustrie van groene waterstof en willen concurreren op wereldniveau.

Om dit te bereiken, moeten de landen met elkaar samenwerken. Dit biedt vooral kansen voor kleinere, innovatieve bedrijven. Tijdens de economische missie informeren marktleiders de maakindustrie over hun plannen. Bedrijven en kennisinstellingen maken kennis met elkaar en verkennen de mogelijkheden voor kruisbestuiving. Deelnemers worden ook geïnformeerd over Europese ondersteuningsprogramma’s, zoals IPCEI.

Deze missie heeft een maatwerkprogramma voor groene waterstof. U vindt het concept onderaan deze pagina.

Klimaatneutrale bouw

Klimaatneutrale bouw

De Nederlandse bouw krijgt tijdens de economische missie de kans om de Belgische markt te ontdekken en te netwerken met Belgische kennis- en zakenpartners die actief zijn in de duurzame bouwketen.

De Belgische overheid heeft hoge doelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en investeert fors in renovatie en nieuwbouw van klimaatneutrale gebouwen. Belgische kennisinstellingen en publieke organisaties, zoals Vito, Vlaanderen Circulair en Embuild, zijn met hun expertise en netwerk misschien belangrijke partners voor de Nederlandse bouwbedrijven.

Tijdens de handelsmissie wordt kennis uitgewisseld over de transitie naar fossielvrije bouwmaterialen en bouwplaatsen, de rol van digitalisering bij verduurzaming van de bouw en over de grensoverschrijdende voorwaarden om sneller een klimaatneutrale sector te hebben.

Deze missie heeft een maatwerkprogramma voor klimaatneutrale bouw. U vindt het concept onderaan deze pagina.

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Ook in België is de transitie naar een slimmere en meer duurzame mobiliteit belangrijk. De Belgische overheden investeren daarom veel in de ontwikkeling van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals in uitbreiding van laadinfrastructuur, Mobility as a Service (MaaS) en Intelligent Transportation Systems (ITS).

Tijdens de missie kunnen Nederlandse bedrijven kennis uitwisselen met zowel Belgische bedrijven als kennisinstellingen en samenwerken aan innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Deze missie heeft een maatwerkprogramma voor duurzame mobiliteit. U vindt het concept onderaan deze pagina.

Toekomstgerichte landbouw

Toekomstgerichte landbouw

Nederland en België staan voor een grote overgang naar een ecologische, economische en sociale verduurzaming van de landbouw. Wij hebben bijna dezelfde uitdagingen.

Met elkaar in gesprek gaan en oplossingsgericht naar de toekomst kijken, geeft alleen voordelen. 'Farming the future' met respect voor de agrarische ondernemer: hoe gaan wij dat doen? Veel antwoorden liggen in de techniek en in (sociale) innovatie.

Wij kijken over grenzen heen naar best practices. Maar ook: hoe vullen we elkaar aan en versterken we elkaar? Deze missie is dé kans om kennis uit te wisselen en contact te leggen.

Deze missie heeft een maatwerkprogramma voor toekomstgerichte landbouw. U vindt het concept onderaan deze pagina.

Programma

We bieden een maatwerkprogramma voor iedere sector, aan deelnemende bedrijven. Op hoofdlijnen bestaan die programma's uit de volgende onderdelen.

Dinsdag 20 juni 2023:

Welkomstreceptie onder leiding van private missieleiders

Woensdag 21 juni 2023:

Dutch Belgian Climate Tech Forum – Global Challenges, Smart Solutions

 • Als onderdeel van deze missie, organiseert de Nederlandse ambassade in België dit grootschalige Dutch Belgian Climate Tech Forum. Dit in samenwerking met brancheorganisaties en Belgische en Nederlandse private spelers.
 • Het forum biedt de perfecte mogelijkheid aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen over klimaatneutraal bouwen, toekomstgerichte landbouw, slimme en duurzame mobiliteit en groene waterstof.
 • Liesje Schreinemacher, onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, opent het forum officieel. Daarna volgt een gevarieerd programma met informatieve break-outsessies voor uw vakgebied, een-op-een-matchmaking met mogelijke zakenpartners en netwerken met professionals uit de industrie.
 • De dag sluiten wij af met een handelsdiner op locatie.
 • Het meer gedetailleerde programma vindt u onder 'Programma's per sector'.

Donderdag 22 juni 2023:

Bedrijfs- en/of sitebezoeken per sector

Programma's per sector

Bekijk de concept programma's per sector via onderstaande links.

Kosten en deelname

Deelname kost € 500 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 per extra deelnemer. Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Er wordt transport ter plaatse voorzien.

Aanmelding

Aanmelden is niet meer mogelijk.

De voertaal is Nederlands. Tijdens het Climate Tech Forum (woensdag 21 juni) regelen wij simultaanvertaling bij Franstalige sprekers.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot deze missie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Brussel en het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Karin Schipper, projectmanager missies RVO, E: karin.schipper@rvo.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Alle locaties en data

Economische missie klimaattechnologie naar België met minister Schreinemacher

Filter op:
2 bijeenkomsten
Naar boven