Kartels en mededinging

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

KartelsExterne link zijn verboden. Een kartelafspraak is een afspraak tussen ondernemingen die de concurrentie verhindert, beperkt of vervalst. Hieronder vallen afspraken over bijvoorbeeld prijs, verdeling van de markt of boycot van bepaalde leveranciers of afnemers. En afspraken tussen leveranciers en afnemers, bijvoorbeeld over de verkoopprijs voor de consument.

Welke sancties staan er op kartelvorming?

Bij overtreding van het kartelverbod kunt u een boete of een andere straf krijgen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze kan oplopen tot maximaal 10% van uw totale jaaromzet. ACM kan ook persoonlijke boetes geven. Deze bedragen maximaal € 900.000. Maakt u afspraken die de handel tussen lidstaten kan beperken? Bijvoorbeeld als u de markt beperkt in grensgebieden, of in een groot deel van Nederland? Dan kan ook de Europese Commissie boetes opleggen.

Zelf kartel melden

Heeft u kartelafspraken gemaakt met andere bedrijven? En meldt u dit zelfExterne link als eerste (clementieverzoekExterne link) terwijl ACM uw kartel al onderzoekt? Dan betaalt u geen boete. Meldt u de afspraak niet als eerste? Dan kunt u boetevermindering krijgen.

Hoort u een collega prijsafspraken maken met een concurrent? Of geeft een nieuwe leverancier aan dat hij niet in de regio van uw huidige leverancier wil leveren? Dan bent u mogelijk getuige van een kartelafspraak. In dat geval kunt u ACM (anoniem) tippenExterne link.

Welke samenwerkingsafspraken zijn toegestaan?

Op het kartelverbod bestaat een aantal uitzonderingen.

Algemene vrijstelling

Draagt een afspraak tussen ondernemers bij aan economische of technische vooruitgang? Dan kan hij zijn toegestaan. Een redelijk deel van de voordelen van de samenwerking moet voor de afnemer zijn. De afspraak mag niet verder gaan dan nodig. En er moet ruimte blijven voor concurrentie. ACM heeft richtsnoeren gepubliceerd voor toegestane samenwerkingsafspraken bij duurzaam ondernemenExterne link (fair trade) en in de zorgExterne link.

Bagatelvrijstelling

Afspraken tussen kleine ondernemers zijn in sommige gevallen toegestaanExterne link. Dit heet de bagatelvrijstellingExterne link. Bedrijven mogen kartelafspraken maken als:

  • niet meer dan 8 bedrijven aan de afspraken meedoen
  • ze samen een jaaromzet hebben van maximaal € 5,5 miljoen (goederen)
  • ze samen een jaaromzet hebben van maximaal € 1,1 miljoen (in alle andere gevallen).

Overschrijdt u of een andere partij een van deze grenzen? Dan mag u alleen nog kartelafspraken maken als:

  • u samen niet meer dan 10% van het marktaandeel heeft
  • de kartelafspraak geen negatieve invloed heeft op de handel tussen EU-lidstaten.

Groepsvrijstellingen

Een branchebeschermingsovereenkomst is toegestaan. Dit is een overeenkomst tussen de eigenaar van een nieuw winkelcentrum en een ondernemer in dat winkelcentrum. De overeenkomst beschermt de winkelier tegen vestiging van nieuwe ondernemers in dezelfde branche. Ook samenwerkingsovereenkomst in de detailhandel is toegestaan. Hier maken winkeliers afspraken over bijvoorbeeld marketing, gezamenlijke reclameacties en gezamenlijke inkoop.

Ook in het Europees recht bestaan vrijstellingenExterne link, bijvoorbeeld voor onderzoek en ontwikkeling, technologieoverdracht en specialisatieovereenkomsten.

Wilt u nagaan of u het kartelverbod niet overtreedt? Win dan juridisch advies in om te kijken of uw samenwerkingsafspraak aan al deze voorwaarden voldoet.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven