Opzegtermijn bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wilt u uw werknemer ontslaan? Of neemt uw werknemer ontslagExterne link? U moet allebei op tijd aangeven dat u niet met elkaar verder wilt. Daarvoor is de opzegtermijn. Maar hoe lang is die opzegtermijn? En wat als er een conflict is?

Wanneer geldt de opzegtermijn?

De opzegtermijn geldt bij vaste arbeidscontracten. En soms bij tijdelijke contracten, als u daarin met uw werknemer afspreekt dat u allebei tussentijds kunt opzeggen. Opzeggen moet tegen het einde van de maand. Behalve als u met uw werknemer een andere afspraak heeft gemaakt. Deze afspraak moet schriftelijk vastgelegd zijn.

Wanneer geldt de opzegtermijn niet?

  • Tijdens de proeftijd van een werknemer.
  • Als u uw werknemer op staande voet ontslaat.
  • Als uw werknemer op staande voet ontslag neemt.

Wettelijke opzegtermijn

Hoe langer iemand bij uw werkt, hoe langer de opzegtermijnExterne link.

Opzegtermijn werknemer

Uw werknemer heeft een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. U kunt samen afspreken die te verkorten of te verlengen. Die afspraak zet u in het arbeidcontract. Is de opzegtermijn van uw werknemer langer dan 1 maand? Dan moet uw eigen opzegtermijn minstens 2 keer zo lang zijn. De opzegtermijn voor uw werknemer mag nooit langer zijn dan 6 maanden.

Opzegtermijn werkgever

U mag zelf afspraken maken over uw opzegtermijn. Wilt u een kortere opzegtermijn dan uw wettelijke opzegtermijn? Dit kan alleen als de cao dit toestaat. Maakt u zelf geen afspraken en is er ook geen cao? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Let op: uw opzegtermijn is altijd minimaal 1 maand.

Hoe werkt de opzegtermijn?

De opzegtermijn gaat in zodra u uw werknemer ontslaat, of zodra uw werknemer ontslag neemt. Het dienstverband eindigt na afloop van de opzegtermijn. Of per direct, als u dat afspreekt met uw werknemer. Dat moet dan in een vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd. U moet zich houden aan de verschillende ontslagprocedures. Vraag bij ontslag het UWV om advies of schakel een arbeidsjurist in.

Opzegtermijn oudere werknemers

Heeft u een oudere werknemer? Daarvoor geldt soms een langere opzegtermijn dan de wettelijke opzegtermijn. Het gaat om werknemers die:

  • al sinds 1 januari 1999 in dienst zijn
  • toen ouder waren dan 45 jaar
  • en op 1 januari 1999 een langere opzegtermijn hadden dan de huidige wettelijke opzegtermijn.

Sancties bij niet houden aan opzegtermijn

Houdt u zich niet aan de opzegtermijn? Dan moet u uw werknemer een vergoeding betalen. Houdt uw werknemer zich niet aan de opzegtermijn? Dan krijgt u juist een vergoeding van uw werknemer.

De vergoeding is wat uw werknemer aan salaris ontvangt bij de normale opzegtermijn. De rechter kan deze vergoeding matigen. Wel is de vergoeding altijd minstens het salaris tijdens de wettelijke opzegtermijn, met een minimum van 3 maanden. De rechter kan ook een volledige schadevergoeding toekennen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid