Regels voor collectief ontslag

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Bent u om bedrijfseconomische redenen van plan om binnen 3 maanden ten minste 20 werknemers in 1 werkgebied te ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Het maakt niet uit of het gaat om gedwongen ontslagen of ontslagen met wederzijds goedvinden.

Wat zijn uw plichten bij collectief ontslag?

U moet het voornemen tot collectief ontslag melden aan de vakbonden en UWV. Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot vernietiging van het ontslag. Met de vakbonden overlegt u ten minste over:

  • hoe u het collectief ontslag eventueel kunt voorkomen of in aantal verminderen
  • hoe u de gevolgen van het collectief ontslag kunt verzachten, bijvoorbeeld door een sociaal plan

Wie moet u als eerste ontslaan?

Bij collectief ontslag bepaalt het afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. U deelt uw werknemers met gelijke functies in leeftijdsgroepen in. Wie binnen een leeftijdscategorie als laatste in dienst is gekomen, krijgt als eerste ontslag. Met de Afspiegelingstool van UWV kunt u de volgorde bepalen.

Arbeidsovereenkomsten opzeggen of ontbinden

UWV neemt uw verzoek pas in behandeling als u voldaan heeft aan de meldingsplicht. Ook moet u overlegd hebben met de vakbonden en eventueel uw ondernemingsraad. Een maand na de melding van het voornemen tot collectief ontslag kunt u de arbeidsovereenkomsten pas opzeggen of ontbinden. Verklaren de vakbonden schriftelijk dat zij zijn geraadpleegd, en dat zij akkoord gaan met het collectief ontslag? Dan geldt die termijn niet.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven