Verlofregelingen voor werknemers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Uw werknemers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. In cao's kunnen afwijkende regels staan. U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij recht op 6 weken zwangerschapsverlofExterne link (voor de bevalling) en ten minste 10 weken bevallingsverlof (na de bevalling). Is uw werknemer zwanger van een meerling? Dan heeft zij recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wordt de baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis opgenomen? Dan heeft uw werknemer nog recht op 10 weken (extra) bevallingsverlof nadat de baby uit het ziekenhuis komt. Overlijdt de moeder bij de geboorte van het kind? Dan kan de partner van de moeder het bevallingsverlof van de moeder overnemen.

Zwangerschapsuitkering aanvragen

Bij UWV vraagt u voor het verlof van uw werkneemster een zwangerschapsuitkeringExterne link aan.

Zwangerschapsverlof voor zelfstandige

Bent u zelfstandige? Dan heeft u ook recht op verlof.

Geboorteverlof (kraamverlof, partnerverlof)

Uw werknemer heeft recht op 1 week geboorteverlofExterne link als zijn of haar partner net bevallen is. Dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderverlof genoemd. Tijdens dit verlof moet u 100% van het salaris doorbetalen. Daarnaast heeft uw werknemer recht op 3 werkdagen onbetaald verlof na de geboorte van het kind. Voor de bevalling en voor de aangifte kan uw werknemer ander kort verzuimverlof opnemen.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

CalamiteitenverlofExterne link is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen. Bijvoorbeeld voor het regelen van verzorging van een ziek familielid, of bij een sterfgeval in de familie. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet u altijd toekennen. Het salaris moet u tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen.

Ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlofExterne link. Uw werknemer kan direct na indiensttreding om opname van het ouderschapsverlof verzoeken. U kunt dit verlof niet weigeren.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlofExterne link is bedoeld om de nodige verzorging te geven aan ouders, thuiswonende zieke kinderen of partners. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. Heeft een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg nodig? Dan kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoeft u geen salaris door te betalen.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptieverlofExterne link of pleegzorgverlof. Het verlof geldt voor beide ouders en duurt 6 weken. Tijdens dit verlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Onbetaald verlof

Werknemers mogen in overleg met u voltijd of deeltijd onbetaald verlofExterne link opnemen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof door. Er bestaat geen wettelijk recht op onbetaald verlof. Het is mogelijk dat in de cao afspraken zijn gemaakt over onbetaald verlof.

Bijzonder of buitengewoon verlof

Bijzonder of buitengewoon verlofExterne link is verlof dat niet in de wet staat. U kunt het geregeld hebben in uw cao, uw bedrijfsregeling of in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Bijvoorbeeld voor ondertrouw, huwelijk (van een familielid), verhuizing, overlijden (van een familielid), een dienst- of huwelijksjubileum, sollicitatie of doktersbezoek.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven