Betalingstermijnen, incassokosten en wettelijke rente

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Er zijn geen regels voor een minimale betalingstermijn, maar wel voor een maximale betaaltermijn. Binnen hoeveel tijd u moet betalen of betaald moet krijgen, staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Wat is de betalingstermijn voor consumenten?

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet die betaaltermijn in het contract of de algemene voorwaarden.

Wat is de betalingstermijn voor bedrijven?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven staan in de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstandExterne link in het zakelijk verkeer:

  • Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij ze dat anders hebben afgesproken in een contract.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
  • Is er geen betalingstermijn overeengekomen dan is de betalingstermijn 30 dagen.
  • Grote ondernemingen mogen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen gebruiken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.

Wat is de betalingstermijn voor de overheid?

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Dat mag alleen in zeldzame situaties worden verlengd tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de volgende inkoop- en leveringsvoorwaardenExterne link:

  • de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI)
  • de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV)
  • de Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)

Wat als uw klant niet betaalt?

Als uw klant uw factuur niet of te laat betaalt en u heeft wel geleverd, dan heeft u recht op:

  • een standaardvergoeding van minimaal €40
  • een vergoeding voor gemaakte kosten zoals juridische kosten of incassokosten
  • rente over de periode dat uw klant niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen

Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die u maakt om te zorgen dat uw klant betaalt wanneer hij dat niet uit zichzelf doet. U schakelt bijvoorbeeld een incassobureau in en dat kost u geld. De hoogte van de incassokostenExterne link heeft te maken met hoe hoog de factuur is. De incassokosten zijn een percentage van het totaalbedragExterne link. Is uw klant een bedrijf? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Heeft u geen overeenkomst, dan geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke renteExterne link voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. U moet dan wel eerst aankondigen dat u wettelijke rente berekent. Dat kan bijvoorbeeld in uw betalingsherinnering. U kunt ook op uw factuur vermelden dat u rente in rekening brengt zodra de factuur is vervallen. En vervolgens het rentebedrag opnemen in uw aanmaningen.

Eigendomsvoorbehoud of eigendomsrecht

Verkoopt u goederen, dan kunt u een eigendomsvoorbehoud in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden zetten. De goederen blijven dan uw eigendom totdat de koper heeft betaald. Hiermee kunt u bijvoorbeeld goederen terugeisen bij een faillissement. U kunt niet altijd het eigendomsrecht uitoefenen. Dat kan bijvoorbeeld niet als de koper uw goederen heeft verwerkt in een ander product. De koper heeft ze bijvoorbeeld heeft vermengd met een andere partij of doorverkocht.

Moet u een aanmaning naar uw klant sturen?

Alleen als uw klant een consument is, moet u een aanmaning sturen. Is uw klant een bedrijf, dan bent u dit niet verplicht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven