Stappenplan oproepkracht aannemen met min-maxcontract

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
3 min lezen
English version

Een min-maxcontract is een arbeidscontract voor oproepkrachten. U bepaalt samen met uw werknemer het minimaal en het maximaal aantal uren op basis van oproep. Voor het afgesproken minimaal aantal uren moet u altijd loon betalen.

1. Ken de regels voor oproepkrachten

Bij een min-maxcontract gelden net zoals bij andere arbeidscontracten regels waar u zich aan moet houden. Bijvoorbeeld voor:

  • de oproeptermijn
  • het recht op loon als u afzegt
  • het recht op een contract met vaste uren na een oproepcontract van 1 jaar

Lees de algemene regels voor oproepkrachten.

2. Houd u aan de arbeidsvoorwaarden

Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst. Hierin staan de afspraken tussen u en de werknemer. Bijvoorbeeld over:

Een oproepkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers.

3. Maak duidelijke afspraken over het aantal uren

Een min-maxcontract is een vast of tijdelijk contract voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren. U betaalt altijd voor die uren. U spreekt ook af hoeveel uur uw oproepkracht maximaal oproepbaar is in een bepaalde periode. Uw oproepkracht moet komen werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.

4. Betaal loon naar het aantal uren

Betaal uw oproepkracht altijd voor het totaal aantal uren dat hij werkt. Voor het minimumaantal uren (garantie-uren) moet u altijd loon betalen, ook als u niet oproept om te komen werken. Voor de uren boven de garantie-uren betaalt u alleen loon over de uren die de oproepkracht heeft gewerkt. En over de uren die u niet op tijd heeft afgezegd of gewijzigd. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden.

5. Houd rekening met de oproeptermijn

U moet uw oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren oproepen voor werk. Zegt u een oproep binnen 4 dagen af of verandert u de werktijden? Dan heeft uw oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen. Roept u minder dan 4 dagen van tevoren op voor werk? Dan hoeft uw oproepkracht niet te komen werken. In een cao kunnen afspraken staan over een kortere oproeptermijn. Bijvoorbeeld 1 dag in plaats van 4 dagen.

6. Betaal na 6 maanden het loon altijd door

Na 6 maanden geldt de doorbetalingsverplichting. Uw oproepkracht heeft recht op loon als u hem oproept maar hij niet aan het werk kan door iets dat onder uw eigen risico valt. Bijvoorbeeld doordat apparatuur niet werkt of omdat een order is afgezegd.

In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden de periode zonder doorbetalingsverplichting langer duurt dan 6 maanden. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die soms moeten gebeuren en die geen vaste structuur hebben. Bijvoorbeeld als de oproepkracht een werknemer vervangt bij ziekte. In dat geval heeft de oproepkracht recht op uitbetaling van de uren die hij opgeroepen is (waarbij u rekening houdt met het minimum). Check de voorwaarden hiervoor in uw cao.

7. Betaal bij iedere oproep minimaal 3 uur

U moet uw oproepkracht alijd 3 uur loon per oproep betalen. Dus ook als uw oproepkracht maar 1 of 2 uur hoefde te werken. Tenzij:

  • u gekozen heeft voor een contract voor minder dan 15 uur per week en geen afspraken gemaakt over de werktijden
  • het gaat om een voorovereenkomst waarbij de overeenkomst pas ontstaat wanneer de oproepkracht de opdracht accepteert

8. Zorg voor doorbetaling bij ziekte

Uw oproepkracht heeft recht op doorbetaling bij ziekte. Bij een min-maxcontract betaalt u 70% over de garantie-uren. Als dat bedrag lager is dan het minimumloon, dan moet u het aanvullen tot het minimumloon. Loopt het contract af, dan kan uw werknemer een uitkering aanvragen via UWV.

9. Houd rekening met vakantiedagen

Ook bij een min-maxcontract heeft uw oproepkracht recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Per jaar is dat 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als uw oproepkracht bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar. In een cao kunnen andere afspraken staan over de opbouw van vakantiedagen.

10. Bewaak het aantal uren dat uw oproepkracht voor u werkt

Als uw oproepkracht altijd overwerkt, kan hij het arbeidscontract laten aanpassen. Hij doet dan een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Daarbij geldt het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden.

Hij mag dan van u eisen dat u zijn min-maxcontract verandert in een contract met een hoger aantal uren per week. Wilt u dat niet? Dan moet u kunnen laten zien dat het om iets tijdelijks ging. Bijvoorbeeld met schriftelijke afspraken, of een dienstrooster dat laat zien dat het om een piekperiode gaat.

11. Houd u aan het ontslagrecht

U mag een min-maxcontract niet zomaar beëindigen. Voor ontslag moet u zich houden aan de volgende regels:

  • Een tijdelijk min-maxcontract eindigt op de afgesproken datum.
  • Voor het opzeggen van een contract voor onbepaalde tijd moet u zich aan de regels van het ontslagrecht houden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid