Pensioenregeling aanbieden aan uw werknemers

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Centraal Bureau voor de Statistiek

Neemt u voor het eerst personeel aan, dan is het goed om te weten dat het in sommige bedrijfstakken verplicht is om werknemers pensioen aan te bieden. Dat gebeurt via een verplicht bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Maar in andere bedrijfstakken mag u zelf weten of u uw personeel pensioen aanbiedt. En hoe die pensioenregeling eruit ziet.

Kijk of u verplicht onder een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) valt

Ga na of uw bedrijfstak op het overzicht staat met verplicht gestelde pensioenfondsen. U moet uw werknemers dan het pensioen aanbieden van dat bedrijfstakpensioenfonds (bpf). Doet u dat niet, dan loopt u financieel risico. U moet zich later namelijk alsnog aansluiten, uw werknemers aanmelden, en ook nog met terugwerkende kracht. Dat betekent dat u alle achterstallige pensioenpremies alsnog moet betalen. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw privévermogen. Soms is vrijstelling mogelijk. U moet dan wel een andere pensioenregeling aanbieden.

Check of de verplichte regeling ook geldt voor alle ingehuurde medewerkers

In sommige bedrijfstakken vallen ook alle inhuur-, uitzend- en payrollmedewerkers onder de verplichte regeling. Dat betekent dat u ze ook moet aanmelden bij het verplicht bedrijfstakpensioenfonds.

Beroepspensioenfonds geldt niet voor werknemers

Valt u zelf onder een beroepspensioenfonds? Dan geldt de pensioenregeling van dat pensioenfonds niet voor uw werknemers. U moet u werknemers een andere pensioenregeling aanbieden als zij onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Als voorbeeld: het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. In dit geval bent u aangesloten bij het Beroepspensioenfonds voor Apothekers.

Kijk of er in uw cao iets staat over pensioen

Ook als uw bedrijfstak geen bedrijfstakpensioenfonds (bpf) heeft, kunt u een verplichting hebben wel iets voor pensioen te regelen. Dat staat dan in de cao. Of de cao voor u tot verplichtingen leidt, is vaak afhankelijk van uw lidmaatschap van een werkgevers- of beroepsvereniging.

Zorg voor een eigen pensioenregeling

Als u niet onder een verplichte pensioenregeling valt, bepaalt u in principe zelf of u pensioen aanbiedt en hoe de pensioenregeling eruit ziet. Bijvoorbeeld:

Laat u hierover adviseren door een onafhankelijk financieel adviseur. Informatie over pensioenregelingen vindt u ook bij de Pensioenfederatie en de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Laat uw werknemers meebetalen aan de pensioenpremie

Zij betalen dan een eigen bijdrage. Valt u onder een verplichte pensioenregeling? Dan staat in die regeling of in de cao wat de maximale eigen bijdrage is voor uw werknemers. Minder mag wel, meer niet.

Pensioenpremies zijn aftrekbaar

Uw aandeel in de pensioenpremies van uw werknemers geldt als loonkosten. Die mag u van uw winst aftrekken. Daardoor betaalt u minder belasting.

Zorg dat u voldoet aan uw zorgplicht

De informatie over het pensioen zelf gaat eigenlijk altijd via de pensioenuitvoerder. Dus het pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Maar u moet uw personeel ook zelf over bepaalde zaken informeren. Dat heet zorgplicht. Uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar kan hier vaak wel bij helpen. U moet uw werknemers over hun pensioen informeren:

  • bij indiensttreding. U vertelt over de pensioenregeling en over de pensioenpremie die ze zelf moeten betalen. En of waardeoverdracht mogelijk is. Daarbij stopt een nieuwe werknemer zijn al opgebouwde pensioen in uw pensioenregeling.
  • tijdens het dienstverband. Bijvoorbeeld over mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen.
  • bij uitdiensttreding. U vertelt dat ze de pensioenregeling zelf mogen voortzetten als ze een eigen bedrijf beginnen. En u vertelt ze over waardeoverdracht van hun pensioen naar de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever.

Zorg dat u voldoet aan uw aanmeld- en betalingsplicht

Met pensioenfondsen kunt u vaak goede afspraken maken over de manier en tijden waarop u betaalt. Maar bij wanbetaling mogen zij forse en vergaande maatregelen nemen om de pensioenen veilig te stellen. Dat kan met terugwerkende kracht. En u kunt met uw privévermogen aansprakelijk zijn als u in gebreke blijft. Meld dus altijd betalingsproblemen bij uw pensioenfonds en zoek samen naar een oplossing.

Check de mogelijkheden voor aanvullend pensioen

Hiermee kunnen uw werknemers extra pensioen opbouwen. Soms is aanvullend pensioen, als aanvulling op de AOW, verplicht. Dat staat dan in de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds of in uw cao. En soms mag u zelf kiezen of u uw werknemers een aanvullend pensioen aanbiedt.

U mag uw pensioenregeling niet zomaar aanpassen

De pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde en die mag u niet zomaar aanpassen. Dat mag alleen met toestemming van uw werknemers. Soms staat in de pensioenregeling of cao dat eenzijdige aanpassing wel mogelijk is. Maar dat mag alleen bij zwaarwegende omstandigheden. Bijvoorbeeld als uw bedrijf failliet dreigt te gaan. Of omdat de wetgeving of de cao verandert. U moet uw werknemers dan informeren met een wijzigingsvoorstel.

Handig

  • Bekijk het overzicht van algemene, ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen op de website van de Pensioenfederatie.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties of het pensioenfonds kunnen u meer vertellen over de pensioenregeling die is afgesloten.
  • Salarisbureaus weten hoe verplichte bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen werken en hoe het zit met de loonaangifte en uniforme pensioenaangifte.
  • Praat met andere ondernemers over pensioenen op ondernemersforum Higherlevel.nl
  • Download het Geldboek voor Ondernemers 2019 (pdf).

Feiten en cijfers: werkgeversbijdrage pensioen

De grafiek laat de totale werkgeversbijdragen in Nederland zien per jaar voor pensioen, vut en dergelijke (spaar)regelingen voor de oudedagsvoorziening.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Centraal Bureau voor de Statistiek