Uw werknemer ziekmelden en begeleiden

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
3 min lezen

Een zieke werknemer moet u ziekmelden. Bij langdurige afwezigheid moet u samen voor re-integratie zorgen. Loopt de arbeidsovereenkomst af terwijl uw werknemer ziek is, dan gaat de werknemer ziek uit dienst. Lees waar u mee te maken krijgt bij een zieke werknemer.

Uw werknemer ziekmelden

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan moet u zo snel mogelijk uw werknemer ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Doe dit binnen één week na de eerste ziektedag.

Bij UWV ziekmelden

Heeft uw werknemer recht op een Ziektewetuitkering? Of bent u eigenrisicodrager bent voor de WIA of WGA? Dan moet u uw werknemer vaak binnen 4 dagen bij UWV ziekmelden. Doe dit bij voorkeur online. Meld u uw werknemer te laat ziek? Dan kunt u een boete krijgen. Lees hier wanneer u uw werknemer ziek moet melden.

Re-integratie starten

Is uw werknemer langdurig ziek? Dan moet u uw werknemer helpen om weer aan de slag te gaan. Dat heet re-integratie. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u zich hiervoor samen met de werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts inspannen. U moet:

 • Alle gegevens en documenten bijhouden en vastleggen. Bijvoorbeeld het re-integratieverslag en de correspondentie met de arbodienst.
 • Iedere 6 weken een voortgangsgesprek voeren met uw werknemer. Maak hiervan een verslag.
 • In de 8e week van ziekte samen met uw werknemer een plan van aanpak maken. UWV heeft hiervoor een format.
 • UWV om een deskundigenoordeel vragen als de re-integratie vastloopt.
 • Als het mogelijk is taken, werkplek, uren en werktijden aanpassen.

Uw werknemer werkt verplicht mee

Uw werknemer moet verplicht actief meewerken aan re-integratie. Hierbij hoort:

 • de gezondheidssituatie bespreken met de bedrijfsarts
 • iedere 6 weken met u bespreken hoe het gaat
 • samen een re-integratieplan maken en goedkeuren
 • ander werk accepteren dat past bij de situatie

Rechten van uw werknemer

Uw werknemer:

 • hoeft u niet te informeren over de oorzaak van de ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • hoeft de bedrijfsarts geen toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens
 • mag UWV zelf vragen om een deskundigenoordeel, bijvoorbeeld als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts

Ziek tijdens re-integratie

Wordt uw werknemer tijdens de re-integratie opnieuw ziek? Bespreek de nieuwe situatie dan met uw arbodienst.

Loon doorbetalen bij ziekte

U moet uw zieke werknemer met een vast of tijdelijk contract ten minste 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger percentage in het arbeidscontract of de cao? Dan moet u zich hieraan houden. De duur van doorbetaling is maximaal 104 weken.

Opnieuw ziek na volledig herstel

Is uw werknemer langer dan 4 weken volledig hersteld? Dan start een nieuwe loondoorbetalingsplicht van 104 weken. U moet dan ten minste 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen als uw werknemer weer ziek wordt.

Uw werknemer blijft arbeidsongeschikt

Blijft uw werknemer na 2 jaar voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Bij een WGA-uitkering moet u altijd meebetalen. Hoeveel hangt af van het aantal werknemers uit uw bedrijf dat in de WGA komt. Bij een IVA-uitkering betaalt u niet mee.

Ontslag tijdens ziekte

U mag uw zieke werknemer niet zomaar ontslaan. Een werknemer die lange tijd ziek of arbeidsongeschikt is, mag u pas ontslaan na 2 jaar ziekte. Ontslag vóór 2 jaar ziekte mag alleen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld als:

 • de werknemer nog in zijn proeftijd zit
 • u de werknemer op staande voet ontslaat
 • u failliet gaat

Transitievergoeding bij ziekte

Heeft u samen met uw werknemer 2 jaar lang genoeg gedaan voor re-integratie, maar is uw werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan mag u uw werknemer ontslaan. U betaalt dan een transitievergoeding.

Lees meer over het contract beëindigen van een langdurig zieke werknemer.

Ziek uit dienst

Is uw werknemer nog ziek op het moment dat de arbeidsovereenkomst afloopt? Dan hoeft u hem of haar geen loon meer te betalen. Uw werknemer gaat dan ziek uit dienst. U moet uw werknemer op zijn laatste werkdag ziekmelden bij UWV. Uw werknemer krijgt dan een Ziektewet-uitkering van UWV.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid