Schuldsanering

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u eigenaar van een eenmanszaak, maat in een maatschap, vennoot in een vennootschap of vrije beroepsbeoefenaar? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden uit uw onderneming. Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u een beroep doen op schuldsanering en schuldhulpverlening. Dit kan bij de gemeente of, als dit niet lukt, bij de rechtbank.

Hoe werkt vrijwillige schuldsanering?

Bij vrijwillige schuldsanering krijgt u schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener is van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), de sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf. De schuldhulpverlener helpt u een oplossing te zoeken voor uw schulden met uw schuldeiser(s). Dit heet het minnelijk traject.

Minnelijk traject

In het Minnelijk traject maakt u eerst samen met schuldhulpverlening een plan van aanpak. Uw schuldhulpverlener berekent hoeveel u maandelijks kunt aflossen. Daarna doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan uw schuldeiser(s). Als uw schuldeisers akkoord gaan dan is het doel om uw schulden in 3 tot 5 jaar af te lossen.

Hoe werkt wettelijke schuldsanering (Wsnp)?

Gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord in het minnelijk traject en komt er geen minnelijk akkoord? Bijvoorbeeld omdat u niet genoeg kunt aflossen? Dan kunt u de rechtbank in uw woonplaats vragen om een wettelijke schuldsaneringsregelingExternal link. Dat kan op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De Wsnp is een wettelijke schuldsaneringsregeling die het mogelijk maakt om na 36 maanden van uw schuld af te zijn.

Saneringsplan

Keurt de rechtbank uw verzoek tot wettelijke schuldsanering goed? Dan maakt de rechtbank een saneringsplan. Hierin staat het aflossingsbedrag en hoe lang het traject duurt. Meestal is dit 3 tot 5 jaar, daarna worden uw overgebleven schulden kwijtgescholden. Uw schuldeisers zijn verplicht mee te werken aan de schuldsaneringsregeling.

Wijst de rechtbank uw verzoek af? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

Bewindvoering

De rechtbank benoemt een bewindvoerder die u helpt in deze periode. U moet de bewindvoerder informeren over alles wat belangrijk kan zijn voor uw situatie. De bewindvoerder berekent het bedrag waarvan u moet rondkomen. Alle inkomsten boven dat bedrag gaan naar een boedelrekening. De bewindvoerder betaalt via deze rekening de schuldeisers.

Besluit breed moratorium

U kunt maximaal een half jaar een incassopauze krijgen. Tijdens dit breed moratorium mogen schuldeisers geen geld opeisen of spullen in beslag nemen. Deze adempauze geeft u de tijd om uw zaken op een rij te zetten, zodat u weer nieuwe betalingsafspraken kan maken om uw schulden af te lossen.

Loonbeslag werknemer

Heeft uw werknemer schulden? En kan uw werknemer die schulden niet meer betalen? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op een deel van het inkomen van uw werknemer. Dat heet loonbeslag. Een deurwaarder heeft hiervoor een vonnis of dwangbevel nodig van de rechter. U moet informatie geven over het loon en de gezinssituatie van uw werkgever. Bij loonbeslag moet u een deel van het loon aan de deurwaarder overmaken. Het deel wat overblijft, de beslagvrije voet, maakt u aan de werknemer over.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven