Uw product exporteren met een intellectueel eigendom

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

± 3 min lezen

U gaat een buitenlandse markt op met een nieuw product waar bescherming op rust. Bijvoorbeeld met een octrooi, merk of auteursrecht. Houd er dan rekening mee dat de rechten voor het intellectueel eigendom (IE-rechten) per land kunnen verschillen. Bovendien is er niet altijd sprake van vrij verkeer van beschermde producten binnen Europa.

Onderzoek uitbreiding van uw IE-rechten

Check in een vroeg stadium welke mogelijkheden er zijn om uw IE-rechten uit te breiden in het buitenland bij export. Er zijn bijvoorbeeld voor het aanvragen van octrooien en merken internationale procedures, maar voor auteursrecht gelden weer andere regels. Onderzoek van tevoren of het zinvol is om uw productinnovatie te beschermen in die landen. Denk ook aan de producteisen en wetgeving.

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model. Dit zijn de bekendste IE- of intellectueel eigendomsrechten.

Raadpleeg de nationale IE-registers

Zorg dat u geen inbreuk maakt op de IE-rechten van anderen. Een technisch onderdeel van een product kan bijvoorbeeld beschermd zijn met een octrooi, en een merknaam met merkenrecht. Deze IE-rechten verschillen vaak per land. Raadpleeg daarom altijd eerst de nationale IE-registers voordat u internationaal aan de slag gaat. Voor octrooien kijkt u in de internationale octrooidatabank Espacenet of in de nationale octrooiregisters. Voor merken raadpleegt u de database van TMview.

Bepaal hoe u exporteert

Er zijn 2 manieren om uw innovatie te exporteren. U kunt zelf uw product met een IE-recht exporteren. Of u kunt uw intellectueel eigendom in licentie geven aan een buitenlandse partij. Met deze licentie geeft u toestemming om uw uitvinding te maken en/of te verkopen op de lokale markt. U blijft als licentiegever het zeggenschap houden, tenzij u uw intellectueel eigendom verkoopt. Zo verdient u geld aan buitenlandse markten die u zelf niet kunt of wilt betreden. Maak wel goede afspraken over bijvoorbeeld de vergoeding en leg dit vast in een licentieovereenkomst.

Let op Europese uitputting

Zonder uw toestemming mag uw product niet worden verhandeld of geproduceerd in het land waar u een intellectueel eigendomsrecht heeft. Maar is het product eenmaal met uw toestemming ergens op de Europese markt gebracht, dan mag het daarna binnen Europa vrij worden doorverkocht. Ook naar landen waar u IE-rechten heeft. Dit heet Europese uitputting en geldt voor alle IE-rechten. Denk dus aan de eventuele risico’s van bijvoorbeeld prijsverschillen tussen de exportlanden. Maak ook hierover duidelijke afspraken met uw licentienemer.

Check de internationale kosten

Uitbreiding van uw IE-rechten kost geld. 'Zowel de nationale als de internationale bureaus rekenen kosten voor de registraties en jaarkosten. Gebruik voor een inschatting van deze kosten de IE-kostencalculator. Daarnaast zijn er extra kosten voor bijvoorbeeld vertalingen en gemachtigden.

Bescherm uw IE voor heel Europa

Europese octrooien vraagt u aan bij het Europees octrooibureau. Als het octrooi is verleend, valt het uiteen in nationale rechten. Dat betekent dat u het octrooi moet laten registreren in het land waar het rechtsgeldig moet zijn. U moet dus ook per land jaarlijks de kosten betalen voor het in stand houden van uw recht. Merkenrechten en modelrechten kunt u daarentegen wel in een keer voor de hele Europese Unie registreren.

Vind een licentienemer voor uw octrooi

Wilt u een licentienemer vinden voor uw octrooi? Dat kan door uw octrooi op te laten nemen in de Databank Octrooilicenties. Dit is een digitale marktplaats om octrooien actief onder de aandacht brengen bij potentiële licentienemers. Bekijk nog meer mogelijkheden om licentiepartijen te vinden.

Schakel een deskundige in

Komt u er niet helemaal uit? De octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland geven u graag ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld met hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, workshops, gastcolleges, gesprekken, e-learning modules en octrooionderwijs.

Gebruik de Wegwijzer Smart Industry

Bent u bezig met het ontwikkelen van een productinnovatie met internationale ambities? Dan biedt de overheid u diverse subsidies en financiële regelingen als u bijvoorbeeld uw productieproces met digitale en technologische innovaties verbetert. Check het met de Wegwijzer Smart Industry.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland