Stoppen met uw besloten vennootschap (bv)

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
7 min lezen
English version

Als u stopt met uw besloten vennootschap (bv), moet u verschillende dingen regelen. U moet de bv eerst laten ontbinden. Ook rekent u af voor de vennootschapsbelasting. En u schrijft uw bv uit bij het Handelsregister van KVK. Lees op deze pagina welke stappen u moet zetten als u wilt stoppen met uw bv.

1. Controleer de afspraken met de medeaandeelhouders

Heeft u medeaandeelhouders? Ga na welke afspraken u met hen heeft gemaakt. Die leest u in de statuten. U kunt ook afspraken hebben gemaakt via bijvoorbeeld via een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin leest u onder andere wat u heeft afgesproken over de verdeling van de winst.

2. Onderzoek de financiële gevolgen

Als u stopt met uw bv moet u een eindbalans (laten) opmaken. Dit is een eindoverzicht van het vermogen van uw bv. Daarna moet dit vermogen worden vereffend (financieel afgehandeld) en verdeeld. Controleer daarom de volgende zaken:

Uw bv mag geen bezittingen (baten) zoals voorraden en bedrijfsmiddelen meer hebben. Ga na welke bezittingen u nog heeft, zoals:

  • debiteuren
  • geld op de bankrekening
  • voorraden
  • auto’s en machines
  • intellectuele eigendomsrechten

Blijft er na ontbinding en vereffening van de bv nog geld over op de bankrekening over, dan gaat dit in principe naar de aandeelhouders. Tenzij er in de statuten een andere afspraak staat.

Kenteken voertuig overschrijven op eigen naam

Heeft u een voertuig op naam van uw bv staan? Vergeet dan niet het kenteken over te schrijven op uw eigen naam als u uw bedrijf uitschrijft. Lees op RDW.nl wat u moet doen.

Heeft uw bv leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw betaalverplichtingen niet na komen? Neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

Heeft uw bv leaseovereenkomsten? Bijvoorbeeld voor een bestelbus of machine. Controleer hoelang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Nadat u bent gestopt, blijft u aansprakelijk voor risico’s. U moet bijvoorbeeld nog steeds uw schulden afbetalen. Zorg er daarom voor dat u alles goed afhandelt. Bij sommige verzekeraars kunt u risico’s bij stoppen meeverzekeren in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt uitlooprisico genoemd en is het risico op claims nadat u bent gestopt.

Zorg dat u de contracten en verzekeringen van uw bv stopzet. Een checklist:

Opzeggen zakelijke bankrekening

Regel de volgende zaken, voordat u uw zakelijke bankrekening opzegt:

  • Download alle rekeningafschriften en/of het financieel jaaroverzicht.
  • Zet lopende incassoafspraken en periodieke overboekingen stop.
  • Zeg gekoppelde creditcards en verzekeringen op.
  • Heeft u een G-rekening? Zeg deze op bij de Belastingdienst.

Informeer bij uw bank naar de procedure voor het opzeggen van een zakelijke bankrekening.

3. Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf is niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw bv hebben besteed. En u bent gedwongen te stoppen, omdat uw bv niet meer levensvatbaar is. Vraag Bbz aan bij uw woongemeente.

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. Om de hoogte van de IOAZ-uitkering te bepalen, vindt er een vermogenstoets plaats. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

Wacht met uitschrijven bij KVK

Let op: de aanvraag voor de IOAZ-uitkering moet u indienen voordat u uw bv bij KVK laat uitschrijven.

4. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan krijgt u te maken met regels waar u zich aan moet houden. Als u personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij het vinden van nieuw werk. Ook geeft u het ontslag door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

5. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook goed welke contracten of afspraken u met klanten heeft. Laat uw klanten en leveranciers daarna weten dat u stopt. Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

6. Ontbind uw bv

Om met uw bv te stoppen moet u deze ontbinden. De Algemene Vergadering van aandeelhouders neemt hier een formeel besluit over. Als er meerdere aandeelhouders zijn, lees dan in de statuten met welke meerderheid van stemmen dit besluit wordt genomen. De bv stopt op het moment dat de aandeelhouders hebben afgesproken. U kunt ook een toekomstig tijdstip kiezen voor het ontbinden van de bv.

Het vervolg van het proces is afhankelijk de volgende 2 situaties: uw bv heeft baten (bezittingen) of uw bv heeft geen baten.

Heeft uw bv geen baten? Dan doet u een turboliquidatie. Dit is een snelle manier om uw bv op te heffen. U moet de volgende stappen doen:

1.Vul formulier 17a 'Inschrijving Ontbinding rechtspersoon’ (pdf) van KVK in. Ook moet u informatie geven over de financiële situatie van uw bv. Dat doet u met formulier 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie'.

2. Stuur beide formulieren, inclusief bijlagen, per post naar KVK.

3. Na ontvangst en goedkeuring schrijft KVK de bv uit bij het Handelsregister.

Turboliquidatie is niet zonder risico. Een schuldeiser kan via de rechter betaling eisen (vereffening) als achteraf blijkt dat er nog baten zijn. Het gevolg is dat het bestuur persoonlijk aansprakelijk kan worden, omdat de rechtspersoon is opgeheven.

Heeft uw bv baten? Dan vinden de volgende stappen plaats:

1. Vul formulier 17a 'Inschrijving Ontbinding rechtspersoon’ (pdf) van KVK in.

2. De bv gaat in liquidatie. Dat betekent dat het vermogen van de bv moet worden vereffend (verdeeld).

3. Benoem een vereffenaar die het vermogen in kaart brengt en verdeeld.

4. De vereffenaar deponeert bij KVK de rekening en verantwoording en een plan van verdeling als meerdere leden recht hebben op bezittingen van de bv.

5. De vereffenaar maakt via een advertentie in een nieuwsblad bekend waar en tot wanneer de gedeponeerde stukken liggen om door te nemen.

6. Als de vereffening is afgesloten en er geen bezwaren zijn, vult u formulier 17b 'Einde rechtspersoon' in.

7. Stuur formulieren 17a en 17b per post naar KVK.

8. Na ontvangst en goedkeuring schrijft KVK de bv uit bij het Handelsregister.

In beide situaties geeft KVK aan de Belastingdienst door dat uw bv stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor vennootschapsbelasting en de btw (zie stappen 7 en 8). Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 3).

Gevolgen bij uitschrijven

Het opheffen van uw onderneming kan gevolgen hebben voor uw bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Als u bent uitgeschreven bij KVK, kunt u bijvoorbeeld niet meer bij uw zakelijke bankrekening. Kijk daarom eerst op de website van de instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die u neemt, voordat u zich uitschrijft bij KVK.

Bv opheffen met schulden

Moet u gedwongen stoppen met uw bv omdat uw schulden heeft? Onderzoek wat uw opties zijn met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel (surseance van betaling) aanvragen. Verwacht u betalingsproblemen bij belastingen en premies? Maak bij de Belastingdienst melding van betalingsonmacht. Blijven er schulden over? Dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

7. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw bv is uitgeschreven, ontvangt u van hen een brief waarin staat dat u eventueel een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Doe ook aangifte als u nog niet bent uitgeschreven

Uitschrijving duurt soms even. Krijgt u in de tussentijd bericht van de Belastingdienst dat u een btw-aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen.

8. Reken af voor de vennootschapsbelasting (vpb)

De Belastingdienst stuurt u ook een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. U moet een laatste aangifte vennootschapsbelasting (VpB) doen.

Belastingen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga)

Als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent van de bv en u ontvangt een salaris van de bv, dan gelden voor u dezelfde belastingregels als voor andere werknemers. U betaalt dan inkomstenbelasting over uw salaris.

Pand op de balans

Een gekocht bedrijfspand maakt meestal deel uit van uw bedrijfsboekhouding. U heeft dan belastingvoordelen. En de overwaarde kunt u inzetten als werkkapitaal voor uw onderneming. Op het moment dat u stopt met ondernemen loopt u wel het risico dat u over de waardestijging van het pand moet afrekenen met de Belastingdienst. Op KVK.nl leest u waar u op moet letten als uw pand op de balans staat.

9. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw bv moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren. U moet een bewaarder van de boeken en bescheiden benoemen. Dit gebeurt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Meestal is dat de vereffenaar. Bij de uitschrijving van de bv schrijft u (of een waarnemer) de bewaarder van de administratie in, in het Handelsregister.

Controleer vaststelling en publicatie van jaarrekeningen

Zijn alle jaarrekeningen vastgesteld en gepubliceerd? U bent verplicht om de jaarrekeningen te deponeren bij KVK en te publiceren over een financieel jaar dat is afgelopen. Doet u dat niet, dan loopt u kans op een boete. Ook bent u persoonlijk aansprakelijk in geval van faillissement. Over het jaar waarin u opheft hoeft u geen jaarrekening op te stellen en te deponeren bij KVK.

Feiten en cijfers: aantal opheffingen van bedrijven met rechtspersoonlijkheid

De grafiek toont het aantal opheffingen van rechtspersonen in Nederland. Een rechtspersoon is een juridische eenheid voor een bedrijf waar geen persoon met rechten en plichten aan verbonden is. Zoals de besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting en coöperatie.