Oudercommissie instellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u houder van een kindercentrum of gastouderbureau? Dan moet u een oudercommissie hebben. In een oudercommissie zit een aantal ouders die alle ouders van die kinderopvang vertegenwoordigen. Een kindercentrum moet per locatie een oudercommissie hebben. U moet binnen 6 maanden na uw registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) een oudercommissie aanstellen.

Wat doet de oudercommissie?

Minstens 1 keer per jaar bespreekt u het pedagogisch beleid van uw kinderopvang met de oudercommissie. Daarnaast geeft u informatie over de kwaliteit en de financiële situatie van uw kinderopvangorganisatie. De oudercommissie moet advies kunnen geven over in ieder geval:

  • het pedagogisch beleid
  • voeding
  • algemeen beleid over veiligheid, opvoeding of gezondheid
  • openingstijden
  • de voorschoolse educatie
  • het behandelen van klachten
  • de prijs van de kinderopvang
U kunt afwijken van dit advies als dit belangrijk is voor de kinderopvang. U moet de redenen hiervoor schriftelijk aan de oudercommissie sturen. Ouders kunnen u aanspreken op eventuele misstanden bij uw kinderopvangorganisatie. Zij kunnen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Reglement voor de oudercommissie

Als u een oudercommissie heeft aangesteld, moet u ook een reglement hebben. U moet binnen 6 maanden na uw registratie in het LRK een reglement opstellen. In dat reglement moet in ieder geval staan:

  • het aantal leden van de oudercommissie
  • de manier waarop de leden worden gekozen
  • de zittingsduur van de leden

U maakt het reglement zelf. U kunt hiervoor een modelreglementExterne link gebruiken van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang. Wilt u het reglement wijzigen? Dan heeft u toestemming nodig van de oudercommissie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven