Pedagogisch beleidsplan opstellen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Heeft u een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of gastouderbureau? Dan moet u een pedagogisch beleidsplan hebben. In het pedagogisch beleidsplan staat de pedagogische visie van uw kinderopvang. Uw pedagogisch medewerkers en gastouders moeten zich aan dit plan houden.

Hoe maakt u het pedagogisch beleidsplan?

U moet een aantal onderwerpen beschrijven in het pedagogisch beleidsplan. In ieder geval moet u omschrijven hoe u verantwoorde dagopvang geeft. Dat geldt voor:

 • de kinderdagopvang
 • de BSO
 • het gastouderbureau

U omschrijft duidelijk hoe uw pedagogisch medewerkers en gastouders:

 • met respect en gevoel met kinderen omgaan zodat zij zich veilig en geborgen voelen
 • kinderen met spel helpen in hun ontwikkeling
 • kinderen begeleiden en sociale kennis en vaardigheden aanleren
 • kinderen aanmoedigen de waarden en normen in de samenleving te leren kennen

De andere onderwerpen die u moet opnemen in het beleidsplan verschillen per soort opvang.

De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat er wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan. U bent als houder verantwoordelijk. Het pedagogisch beleidsplan moet altijd bijgewerkt zijn. Verandert er iets in uw kinderopvangorganisatie? Dan moet u het plan aanpassen. Heeft u een oudercommissie? Dan heeft uw oudercommissie het recht om u advies te geven voor uw pedagogisch beleidsplan.

Pedagogisch beleidsplan kinderdagopvang

U moet voor uw kinderdagopvang deze punten omschrijven in uw pedagogisch beleidsplan:

 • hoe u verantwoorde dagopvang geeft
 • hoe u de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert
 • hoe de ontwikkeling doorloopt als het kind naar de basisschool en buitenschoolse opvang gaat
 • hoe u met toestemming van de ouders de informatie over het kind doorgeeft aan de basisschool en buitenschoolse opvang
 • hoe u ouders naar geschikte organisaties verwijst voor hulp bij bijzonderheden of problemen bij de ontwikkeling van het kind zijn
 • hoe en hoe vaak de mentor de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt
 • hoe u de ouders en het kind laat weten wie de mentor van het kind is
 • de manier van werken in de groep
 • hoe groot de groep maximaal is
 • de leeftijdsopbouw van de groep
 • hoe u kinderen laat wennen aan een nieuwe groep

Als dat van toepassing is, moet u ook in het beleidsplan zetten:

 • hoe u omgaat met de beroepskracht-kindratio (BKR) en de drie-uursregeling
 • hoe u omgaat met het afwijken van het vaste-gezichtencriterium
 • bij welke activiteiten de kinderen de groep of de ruimte kunnen verlaten
 • de regels voor extra dagdelen kinderopvang
 • de taken van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers en hoe zij hierbij worden begeleid
 • hoe u meertalige dagopvang vormgeeft

Pedagogisch beleidsplan BSO

U moet voor uw buitenschoolse opvang (BSO) deze punten omschrijven in uw pedagogisch beleidsplan:

 • hoe u verantwoorde dagopvang geeft
 • hoe de mentor de gekregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt
 • hoe u de ouders en het kind laat weten wie de mentor van het kind is
 • hoe u ouders naar geschikte organisaties verwijst voor hulp bij bijzonderheden of als er problemen bij de ontwikkeling van het kind zijn
 • de manier van werken in de groep
 • hoe groot de groep maximaal is
 • de leeftijdsopbouw van de groep
 • hoe u kinderen laat wennen aan een nieuwe groep

Als dat van toepassing is, moet u ook in het beleidsplan zetten:

 • hoe u afwijkt van de BKR
 • bij welke activiteiten de kinderen de groep mogen verlaten
 • de regels voor extra dagdelen buitenschoolse opvang
 • wat u doet bij activiteiten met een groep groter dan 30 kinderen
 • de taken van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers en hoe zij hierbij worden begeleid
 • hoe u meertalige buitenschoolse opvang vormgeeft

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau

Heeft u een gastouderbureau? Dan zet u in het pedagogisch beleidsplan:

 • hoe uw gastouders verantwoorde dagopvang geven
 • het aantal kinderen dat door een gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen
 • de eisen voor opvangvoorziening

U moet de ouders informeren over wat er in uw pedagogisch beleidsplan staat. Uw gastouders moeten werken volgens het pedagogisch beleidsplan van uw gastouderbureau.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)