Pedagogisch beleidsplan opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Elk kindercentrum moet een pedagogisch beleidsplanExterne link hebben. Dit beleidsplan maakt de pedagogische visie van uw kinderopvangorganisatie duidelijk voor ouders, medewerkers en de GGD-inspectie. In het plan moet u een aantal verplichte onderwerpen beschrijven. U maakt het beleidsplan vóórdat uw zich registreert in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Doelen in pedagogisch beleidsplan

De vier pedagogische doelen die u in het pedagogisch beleidsplan moet zetten zijn:

 • het bieden van emotionele veiligheid
 • het bevorderen van de persoonlijke competentie
 • het bevorderen van de sociale competentie
 • het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.

In het plan werkt u deze vier pedagogische doelen concreet uit. U beschrijft hoe u deze doelen haalt. De oudercommissie heeft adviesrecht op het pedagogisch beleidsplan.

U neemt naast de vier pedagogische doelen ook op in het plan:

 • Hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd.
 • Hoe het mentorschap is geregeld. Ieder kind krijgt een mentor.
 • Als dit voor u geldt: de tijden waarop op grond van de drie-uursregeling wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
 • Wat de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen is.
 • Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten.
 • Hoe leidsters bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere volwassenen.

Beleidsplan voor gastouderbureaus

In het pedagogisch beleidsplan voor gastouderbureaus vermeldt u ook:

 • de samenstelling van het aantal kinderen dat door een gastouder wordt opgevangen
 • de eisen die u aan gastouderschap stelt

De woning waar gastouderopvang is, moet genoeg speel- en slaapruimte voor de kinderen hebben. Ook moet er genoeg geschikte buitenspeelmogelijkheid zijn voor de kinderen.

Geldigheid van uw pedagogisch beleidplan

Het pedagogisch beleidsplan moet actueel zijn. Veranderen de omstandigheden in uw kinderopvangorganisatie? Of veranderen uw inzichten in onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan? Dan moet u het plan aanpassen.

Verplichte pedagogisch beleidsmedewerker

Kinderopvangorganisaties moeten een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt ervoor dat er wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan. Hij of zij coacht de pedagogisch medewerkers bij het dagelijkse werk en houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven