Contracten en overeenkomsten

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als ondernemer sluit u regelmatig contracten (overeenkomsten) met klanten en opdrachtgevers. Als u bijvoorbeeld een dienst afneemt, iets (ver)koopt of (ver)huurt. Voor alle partijen ontstaan er rechten en plichten. Lees waar u op moet letten als u een contract afsluit.

Wat is een contract of overeenkomst?

Een contract is een schriftelijke of mondelinge afspraak tussen 2 of meerdere partijen. Heeft u een contract gesloten, dan moet u een bepaalde prestatie leveren of heeft u recht op een prestatie. Een ander woord voor een contract is een overeenkomst.

Wie kan een contract aangaan?

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (zoals een bv) kunnen een contract aangaan. U moet handelingsbekwaam zijn om een geldig contract te sluiten. Dat is niet het geval bij personen die onder curatele (toezicht) staan of jonger zijn dan 18 jaar. Dan kan het alleen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder. Of als het een handeling is die gebruikelijk is voor een minderjarige. De rechter kan minderjarigen vanaf 16 jaar bevoegd verklaren voor bepaalde handelingen, zoals het sluiten van contracten. Dit heet handlichting.

Hoe sluit u een contract?

Een overeenkomst maakt u op verschillende manieren. Spreekt u mondeling iets af? Dan is dat evengoed een geldig contract, net zoals een afspraak op papier. Op het moment dat uw klant uw aanbod aanvaardt, heeft u een contract. Het beste kunt u uw afspraken op papier vastleggen. Dan kunt u de gemaakte afspraken op een later moment beter aantonen. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld de levering van aandelen bij een bv moet verplicht via een akte bij de notaris.

Inhoud van een contract

Het belangrijkste in het contract is de beschrijving van uw product of dienst, de prijs ervan en de aanvaarding door de klant. Verder staan er vaak afspraken in over de:

 • duur van het contract
 • opzegtermijn
 • levering
 • gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen
 • betalings- en incassotermijn
 • garantie
 • onderhoudsverplichtingen
 • afhandeling van geschillen

De afspraken in het contract moeten redelijk zijn voor u en uw klant en u moet zich aan de wettelijke regels houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor een koopcontract met consumenten.

Wanneer is een contract niet geldig?

Een overeenkomst kan ongeldig worden verklaard of teruggedraaid als:

 • een partij minderjarig is of onder curatele staat
 • de persoon niet bevoegd is om de organisatie of het bedrijf te vertegenwoordigen
 • de inhoud van de overeenkomst in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, of de redelijkheid en billijkheid
 • er sprake is van dwaling (bijvoorbeeld als een partij een verkeerde indruk had van een product en op grond hiervan de overeenkomst aanging)
 • de overeenkomst is aangegaan onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden

Algemene voorwaarden

Een speciaal onderdeel van overeenkomsten zijn algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn aanvullende afspraken die onderdeel uitmaken van de gehele overeenkomst die u afsluit. Als u eenmalig deze voorwaarden opstelt, dan kunt u ze gebruiken voor volgende overeenkomsten. Zo hoeft u niet bij elke transactie opnieuw af te spreken onder welke voorwaarden u bijvoorbeeld levert. Dat scheelt u tijd en moeite. In de overeenkomst zelf moet u wel duidelijk verwijzen naar deze voorwaarden. En uw klant moet deze algemene voorwaarden makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld op uw website.

Voorbeelden van soorten overeenkomsten

Er zijn veel verschillende soorten overeenkomsten:

Aandachtspunten

Onderzoek of degene met wie u onderhandelt bevoegd is

Voordat een overeenkomst tot stand komt, moet u vaak onderhandelen. Dit is belangrijk om vooraf duidelijkheid te krijgen wat u en uw tegenpartij uiteindelijk willen en bedoelen. Dit bepaalt de inhoud van de afspraken over en weer. Tijdens dit voortraject is het belangrijk om te onderzoeken of degene met wie u onderhandelt ook daadwerkelijk bevoegd is.

Trek u niet zomaar terug tijdens onderhandelingen

Tijdens het onderhandelen komt er nog geen overeenkomst tot stand. Maar onderhandelingen zijn niet altijd vrijblijvend. Hoe verder u in het proces komt en hoe meer toezeggingen gedaan worden, hoe meer u erop mag vertrouwen dat de overeenkomst tot stand gaat komen. Dan mag u zich niet zomaar terugtrekken. Anders moet u misschien een vergoeding betalen.

Intentieverklaring

Let op als u een intentieverklaring ondertekent. Hiermee kunt u onbedoeld verplichtingen aangaan. Lees daarom goed de inhoud van de verklaring.

Niet nakomen van een contract

Als uw contractpartner zich terugtrekt of niet meer van zich laat horen, dan kunt u specialistische hulp inschakelen. Voor informatie en (juridisch) advies kunt u terecht bij verschillende personen en instanties.

Deze informatie is geplaatst door

KVK