Uw werknemer wordt ziek

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | UWV

Uw werknemer hoeft u niet te vertellen wat er precies aan de hand is. Wel moet u weten wanneer uw werknemer ongeveer weer aan de slag kan. En of ander werk tijdens de ziekteperiode misschien wel mogelijk is. U moet het loon van uw zieke werknemer 2 jaar doorbetalen. En u mag ziek personeel niet zomaar ontslaan.

Ziekmeldingen en betermeldingen

Ziekmeldingen geeft u door aan uw bedrijfsarts of arbodienst. Is uw werknemer weer beter, dan meldt u dat ook. Soms moet u uw werknemer ook ziekmelden bij UWV. Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller? Dan hoeft u niets te doen.

Wordt uw werknemer ziek door rouw en verlies?

U kunt uw werknemer helpen als hij te maken heeft met partnerverlies. Hierdoor is de kans groter dat hij toch weer snel aan het werk kan. Lees meer bij Begeleid uw werknemer bij partnerverlies.

Mag u ziek personeel ontslaan?

U mag uw zieke werknemer alleen ontslaan in bepaalde situaties:
 • tijdens de proeftijd.
 • bij ontslag op staande voet.
 • bij een faillissement.
 • als u volledig stopt met uw bedrijf.
 • na 2 jaar ziekte. Tenzij UWV u een loonsanctie heeft opgelegd.
 • als uw werknemer ziek wordt tijdens de ontslagprocedure bij UWV
 • als uw werknemer ziek wordt nadat u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend bij de kantonrechter.
 • als bij ontbinding door de kantonrechter de ziekte van uw werknemer niet de reden is voor het ontslag.

Wanneer moet u uw werknemer ziekmelden bij UWV?

 • Als uw werknemer langer dan 42 weken ziek is.
 • Als u eigenrisicodrager bent voor de WIA of WGA.
 • Als uw werknemer een Ziektewetuitkering krijgt.

Krijgt uw werknemer een Ziektewetuitkering?

Soms hoeft u niet zelf het loon door te betalen, maar krijgt uw werknemer een Ziektewetuitkering. Dit gebeurt als:
 • uw werknemer ziek wordt door zwangerschap of bevalling. Hieronder valt niet het normale zwangerschapsverlof.
 • het arbeidscontract van uw werknemer afloopt tijdens de ziekte.
 • het gaat om een werknemer met een no-riskpolisExterne link.
Heeft uw werknemer recht op een Ziektewetuitkering? Dan moet u uw werknemer binnen 4 werkdagen ziekmelden bij UWV. Betermelden moet binnen 2 werkdagen. Dit kan allebei via de online VerzuimmelderExterne link.

Ziek uit dienst

Is uw werknemer ziek als het arbeidscontract afloopt? Dan meldt u uw werknemer op de laatste werkdag ziek bij UWV. U hoeft vanaf dan ook geen loon meer door te betalen.

No-riskpolis

Heeft u een arbeidsgehandicapte werknemer die ziek wordt? Als uw werknemer een no-riskpolisExterne link heeft, betaalt UWV de Ziektewetuitkering voor deze werknemer. U betaalt dan wel het loon door, maar kunt dit verrekenen met de uitkering.

Ziek tijdens vakantie

Wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost het uw werknemer geen vakantiedagen. Uw werknemer moet zich dan wel nog tijdens de vakantie ziekmelden.

Weer aan het werk

Soms is het voor een werknemer lastig om weer aan de slag te gaan. Omdat de klachten maar niet verdwijnen, of omdat de werkplek niet meer geschikt is. Als werkgever bent u verplicht om samen met uw werknemer te zoeken naar manieren om werkhervatting toch mogelijk te maken. Dit staat in de Wet verbetering poortwachterExterne link (Wvp). Denk aan een aangepaste werkplek, of tijdelijk minder werken. Al uw afspraken en inspanningen legt u vast in een speciaal re-integratiedossier. Merkt u dat uw werknemer zelf niet voldoende doet om weer aan de slag te kunnen? Dan kunt u de tijdelijk stopzetten. Soms mag u uw werknemer zelfs ontslaan. Natuurlijk wel in overleg met UWV.

2 jaar ziek

Is werkhervatting na 2 jaar ziekte nog steeds niet mogelijk? Dan kan uw werknemer een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen. U hoeft dan geen loon meer door te betalen. UWV beoordeelt of u en uw werknemer genoeg hebben gedaan om hem weer aan de slag te krijgen. Is dat niet zo, dan moet u het loon nog maximaal 1 jaar langerExterne link doorbetalen.

Let op: U moet wel een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. En krijgt uw werknemer een WGA-uitkering? Dan berekent UWV de kosten via de premie aan u door.

Wanneer uw werknemer WIA aanvragen?

Uw werknemer mag de WIA-uitkering al na 1,5 jaar ziekte aanvragen. Is het al eerder duidelijk dat werkhervatting niet meer mogelijk is? In overleg met u en de bedrijfsarts kan uw werknemer de WIA-uitkering dan nog eerder aanvragen. U en uw werknemer hoeven dan tot de WIA-uitkering geen moeite meer te doen om uw werknemer weer aan de slag te krijgen. Maar let op: u blijft wel verantwoordelijk voor de 2 jaar .

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV