Stappenplan kinderopvang starten

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor het starten van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang heeft u een geschikte locatie nodig. Neem voldoende gekwalificeerd personeel aan. Laat uw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) registeren. En zorg dat u aan alle wettelijke eisen voldoet. Sinds 2018 bestaat de term peuterspeelzaal niet meer. Alle peuterspeelzalen zijn nu kinderdagverblijven.

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang in 2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden er hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. In 2023 volgen meer maatregelen. LeesExterne link over de veranderingen.

Bekijk ook de video's met praktische tips over de kwaliteitseisen waaraan uw kinderopvang vanaf 2019 en 2023 moet voldoen.

1. Kies een geschikte locatie voor uw kinderopvang

Heeft u een goede locatie gevonden? Bekijk dan eerst het bestemmingsplan van uw gemeente. En controleer welke vergunningen u nodig heeft. Is een locatie volgens het bestemmingsplan niet geschikt voor kinderopvang? Met een omgevingsvergunning kunt u toestemming vragen om van het bestemmingsplan af te wijken.

2. Zorg dat uw kinderopvang voldoet aan de inrichtingseisen

Uw kinderopvang moet voldoende ruimtes hebben. Deze moeten geschikt zijn om veilig in te spelen en te rusten. Ook moeten de ruimtes passen bij de leeftijd en het aantal kinderen dat u opvangt. Check de inrichtingseisen.

3. Houd rekening met brandveiligheidseisen

Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, dan heeft u van uw gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding.

4. Stel een voedselveiligheidsplan of een hygiënecode op

Als u zelf eten en drinken bereidt moet u een HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. U kunt ook een goedgekeurde hygiënecode volgen. Bijvoorbeeld die van de Brancheorganisatie KinderopvangExterne link. Als u volgens een van deze methodes werkt voldoet u aan de wetten van de voedselveiligheid.

5. Neem voldoende gekwalificeerd personeel aan

Medewerkers in de kinderopvang moeten aan bepaalde beroepseisen voldoen. Check welke diploma’s en opleidingenExterne link gekwalificeerd zijn voor pedagogisch medewerkers. De eigenaar moet zorgen voor een verantwoorde kinderopvang, maar hoeft hier zelf geen diploma's voor te hebben. In de cao KinderopvangExterne link zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche Kinderopvang.

6. Bereken de beroepskracht-kindratio (bkr)

Bereken met de rekentool beroepskracht-kindratio (bkr) hoeveel medewerkers u nodig heeft voor het aantal kinderen per leeftijdsgroep. Vanaf 2019 is daarvoor een nieuwe rekenmethode. Doel daarvan is de kinderopvang beter aan te laten sluiten op de ontwikkeling van het kind. Zo komt er bijvoorbeeld meer aandacht voor baby's.

Afwijken van het beroepskracht-kindratio

Volgens de drie-uursregeling mag u per dag 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. Voorwaarde is wel dat de kinderopvang minimaal 10 uur aaneengesloten geopend is. De bkr mag nooit onder de 50 procent van het voorgeschreven aantal beroepskrachten komen.

7. Zorg dat voldoende medewerkers een kinder-EHBO-certificaat hebben

Tijdens de openingsuren moet er altijd een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig zijn. Zorg dus dat voldoende medewerkers dit certificaat hebben.

8. Wijs mentoren aan

Wijs aan ieder kind een mentor toe. De mentor is een pedagogisch medewerker die de ontwikkeling van het kind volgt, en het aanspreekpunt is voor de ouders.

9. Zorg voor een maximaal aantal vaste gezichten

Bij de opvang geldt een maximaal aantal vaste gezichten per kind. Check hoeveel vaste gezichten u maximaal per kind mag inzetten volgens het vaste-gezichten criterium.

10. Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) Rechtspersonen aan

Voor het starten van een kinderopvang moet u een VOG Rechtspersonen aanvragen. Hiermee kunt u bewijzen dat uw onderneming of werknemers op sleutelposities, geen strafbare feiten gepleegd hebben.

11. Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) Particulieren aan

Alle medewerkers van de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (particulieren).

12. Zorg voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Deze personen worden continu gescreend.

13. Schrijf uw kinderopvang in bij de KVK

U moet uw kinderopvang inschrijvenExterne link in het Handelsregister van KVK. KVK zorgt gelijk voor uw aanmelding bij de Belastingdienst. U ontvangt meteen een btw-nummer. De inschrijving kost eenmalig € 50,-.

Nieuw btw-id

Vanaf 1 januari 2020 verstrekt de Belastingdienst zelf het nieuwe btw-identificatienummerExterne link aan eenmanszaken. Het nummer wordt niet meer uitgereikt via KVK.

14. Maak een pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan geeft u uw visie op de omgang met kinderen. Het pedagogisch beleidsplan moet actueel zijn. Veranderen de omstandigheden in uw kinderopvang? Of veranderen uw inzichten in onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan? Dan moet u het plan aanpassen.

15. Werk met een pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2019 moet uw kinderopvangorganisatie werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Ook houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

16. Zorg voor een Veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft u hoe uw medewerkers moeten handelen in de kinderopvang. U moet de oudercommissie betrekken bij het schrijven van dit beleid.

17. Vraag registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Laat uw bedrijf registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze LRK-registratie vraagt u aan bij uw gemeente. Doe dat ten minste 10 weken voordat u opengaat. Biedt u zowel dagopvang als buitenschoolse opvang op hetzelfde adres, dan moet u twee LRK-registraties aanvragen.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen: Inschrijving bij KVK, een pedagogisch beleidsplan en een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor iedereen die voor uw kinderopvang werkt. Hiermee toont u aan dat u vanaf de start een verantwoorde kinderopvang kunt bieden.

De GGD controleert na uw aanvraag of uw opvang aan alle eisen voldoet. De GGD'en en gemeenten houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Zij zijn daarbij 'Streng aan de poortExterne link'. Dat houdt in dat uw kindercentrum vanaf registratie volledig moet voldoen aan alle kwaliteitseisen.

18. Stel een reglement oudercommissie op

U moet per locatie een oudercommissie instellen. Het reglement voor de oudercommissie moet u klaar hebben binnen 6 maanden na uw verzoek tot registratie in het LRK. Gebruik hiervoor een modelreglementExterne link van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinKExterne link) en Brancheorganisatie KinderopvangExterne link.

Lees meer over het adviesrechtExterne link van een oudercommissie bij kinderopvang. Een oudercommissie is niet verplicht als uw kinderopvang niet meer dan 50 kinderen opvangt. Of als er onvoldoende ouders willen meedoen aan de commissie.

19. Meld u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit doet u voor al uw vestigingen. Informeer de ouders en de oudercommissie dat u bent aangemeld bij de geschillencommissie.

20. Zorg voor een meldcode kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft in 5 stappen hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 gelden aangescherpte regels. Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis verplicht.

21. Houd u aan de informatieplicht richting ouders

Volg de belangrijke wijzigingen in de kinderopvang. Op de website Veranderingen kinderopvangExterne link van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u het laatste nieuws over de wijzigingen in de kinderopvang. Zorg dat de ouders van de kinderen die u opvangt op de hoogte zijn van deze wijzigingen. Lees meer over de informatieplichtExterne link die u heeft richting de ouders.

Feiten en cijfers: kinderdagverblijven

De grafiek laat het aantal kinderdagverblijven in Nederland zien per kwartaal. Het aantal kinderdagverblijven neemt de afgelopen jaren vrijwel onafgebroken toe.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid