Een kinderopvang starten

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
5 min lezen
English version

Wilt u een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang starten? Dan moet u voldoen aan wettelijke eisen en regels om te worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Lees wat u moet doen als u een kinderopvang wilt beginnen.

Regelen voordat u zich kunt registreren in het LRK

Het is belangrijk dat u eerst de zaken regelt die nodig zijn voor een LRK-registratie. Want zonder LRK-registratie kunt u geen kinderdagopvang openen. Het duurt 10 weken om de aanvraag te verwerken. Let op: begint u zowel een kinderdagopvang als een buitenschoolse opvang, dan moet u daarvoor aparte formulieren invullen.

Bekijk in het overzicht wat u eerst moet regelen.

Heeft u een goede locatie gevonden? Bekijk dan eerst het omgevingsplan van uw gemeente. Is een locatie volgens het omgevingsplan niet geschikt voor kinderdagopvang? Met een omgevingsvergunning kunt u toestemming vragen om van het omgevingsplan af te wijken. Neem contact op met uw gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Aantal kinderdagverblijven in uw regio

Wilt u weten hoeveel kinderdagverblijven er actief zijn in uw regio? Check het met de KVK Bedrijventeller.

Vangt u meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar op? Dan heeft u van uw gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding via het Omgevingsloket. De brandweer of gemeente komt dan langs om te controleren of u aan de brandveiligheidseisen voldoet.

U moet uw kinderopvang inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

U moet een pedagogisch beleidsplan hebben waarin uw ideeën staan over omgaan met kinderen. Het pedagogisch beleidsplan moet actueel zijn. Veranderen de omstandigheden in uw kinderopvang? Of verandert uw mening over onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan? Dan moet u het plan aanpassen. U stuurt uw pedagogisch beleidsplan mee met uw aanvraag bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

In een beleid Veiligheid en Gezondheid (V&G beleid) beschrijft u hoe uw medewerkers moeten werken in de kinderopvang. U moet het beleid samen met de oudercommissie schrijven.

Stel een voedselveiligheidsplan of een hygiënecode op

Als u zelf eten en drinken klaarmaakt moet u in het V&G beleid ook een HACCP-voedselveiligheidsplan zetten. U kunt ook een goedgekeurde hygiënecode volgen. Bijvoorbeeld die van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Vraag een eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 aan. Dit is noodzakelijk om in te loggen in het Personenregister Kinderopvang (PRK).

U moet een VOG aanvragen voor uzelf en uw personeel. Hiermee bewijst u dat uw onderneming of werknemers geen strafbare feiten gepleegd hebben.

Regels voor uw kinderopvang

Naast de zaken die u moet regelen voor een LRK-registratie moet u ook de regels volgen voor het runnen van uw kinderopvang. Zo moet u aan de inrichtingseisen voldoen, moeten uw medewerkers de juiste diploma’s hebben en bent u verplicht ouders te informeren (informatieplicht).

Uw kinderopvang moet genoeg ruimtes hebben. De ruimtes moeten geschikt zijn om veilig in te spelen en te rusten. Ook moeten de ruimtes passen bij de leeftijd en het aantal kinderen dat u opvangt. Check de inrichtingseisen.

Medewerkers in de kinderdagopvang moeten aan bepaalde beroepseisen voldoen. Check welke diploma’s en opleidingen gekwalificeerd (erkend) zijn voor pedagogisch medewerkers. U moet zorgen voor een verantwoorde opvang van kinderen. Maar u hoeft hier zelf geen diploma's voor te hebben. In de cao Kinderopvang staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de hele kinderopvang-branche.

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers voldoen aan taalniveau 3F (voor spreken, luisteren en gesprekken voeren). Bovendien stellen sommige gemeenten aanvullend taalniveau 2F verplicht voor schrijven als u voor een voorschoolse educatie (VE) werkt. Ook moet u een diploma voor babyscholing hebben als u werkt met baby’s. Lees meer over de veranderingen op Rijksoverheid.nl.

 • Vraag voor personeel, stagiaires en vrijwilligers een VOG Particulieren aan

  Voor alle medewerkers van de kinderopvang moet u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (particulieren) aanvragen.

 • Zorg voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang

  Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. U en uw medewerkers worden regelmatig gecontroleerd op strafbare feiten.

 • Hoe bereken ik de beroepskracht-kindratio (BKR)?

  Bereken met de rekentool beroepskracht-kindratio (bkr) hoeveel medewerkers u nodig heeft voor het aantal kinderen per leeftijdsgroep. Zo moet u zich houden aan het 4-ogenprincipe. Dit betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.

 • Zorg dat voldoende medewerkers een kinder-EHBO-certificaat hebben

  Tijdens de openingsuren moet er altijd een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig zijn. Zorg daarom dat genoeg medewerkers dit certificaat hebben.

 • Wijs mentoren aan

  Wijs voor ieder kind een mentor aan. Dit is een vast gezicht van een pedagogisch medewerker die altijd werkt als het kind aanwezig is in de kinderopvang.

 • Zorg voor een maximaal aantal vaste gezichten

  Bij de kinderopvang geldt een maximaal aantal vaste gezichten per kind. Check hoeveel vaste gezichten u maximaal per kind mag inzetten volgens het vaste-gezichten criterium.

 • Werk met een pedagogisch beleidsmedewerker

  Uw kinderopvangorganisatie moet werken met een pedagogisch beleidsmedewerker. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij het dagelijkse werk. Ook ontwikkelt en bewaakt de pedagogisch beleidsmedewerker de ontwikkeling van het pedagogisch beleid van uw kinderopvang.

 • Stel een oudercommissie in

  U moet voor elke locatie een oudercommissie instellen. Het reglement voor de oudercommissie moet u klaar hebben binnen 6 maanden na uw verzoek tot registratie in het LRK. Gebruik hiervoor een modelreglement van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang.

  Lees meer over het adviesrecht van een oudercommissie bij kinderopvang.

 • Zorg voor een meldcode kindermishandeling

  In de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling staan de 5 stappen die u en uw medewerkers moeten nemen bij een vermoeden van kindermishandeling. Vermoedt u acute (direct gevaar) of structurele onveiligheid (voortdurend gevaar)? Dan moet u dit melden bij Veilig Thuis.

 • Houd u aan de informatieplicht aan ouders

  U moet ouders van kinderen die u opvangt op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in wetten en regels voor kinderopvang. Dit heet informatieplicht. Lees op Rijksoverheid.nl het laatste nieuws over kinderopvang.

 • Meld u aan bij de Geschillencommissie

  U moet zich aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit doet u voor al uw vestigingen. Laat de ouders en de oudercommissie weten dat u bent aangemeld bij de geschillencommissie.

Hoe vraag ik registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Vraag via uw gemeente een registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Doe dat minimaal 10 weken voordat u opengaat. Biedt u dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres? Dan moet u 2 LRK-registraties aanvragen.

Stuur bij uw aanvraag deze documenten mee:

De gemeente bekijkt of uw aanvraag compleet is. Is dat het geval, dan geeft de gemeente opdracht aan de GGD om uw locatie te controleren. De verwerkingstijd van uw aanvraag is maximaal 13 weken. De GGD controleert of uw opvang aan alle eisen voldoet. De GGD'en en gemeenten houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Zij zijn daarbij 'Streng aan de poort'.

Feiten en cijfers: kinderdagverblijven

De grafiek laat het aantal kinderdagverblijven in Nederland zien per kwartaal. Het aantal kinderdagverblijven stabiliseert in de laatste kwartalen. Tot eind 2023 nam het vrijwel onafgebroken toe.